คุณภาพจักต้องแสวงหา          มิอาจได้มาด้วยการท่องคาถา


คุณภาพจักต้องใช้ปัญญา        มิอาจซื้อได้ด้วยเงินตรา


คุณภาพจักต้องมีการพัฒนา    มิอาจปล่อยไปตามยถา


คุณภาพจักต้องใช้เวลา           มิอาจทำตามใจปราถนา


คุณภาพจักต้องอุทิศกายา        เพื่อผลประโยชน์สุขของมวลประชา