บันทึกที่แล้ว  เรื่อง การวัดและประเมินผลทางภาษา(16)  เป็นการกล่าวถึง  การประเมิน  ในหัวข้อ  ความรู้และความเข้าใจในมโนทัศน์  แต่คราวนี้ครูอ้อยก็ยังย่ำอยู่กับการประเมินผล  แต่เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ  การคิด
เวลาสอน  ครูผู้สอนต้องย้ำเน้นเกี่ยวกับการคิดอย่างสม่ำเสมอ
ครูอ้อยเน้นให้นักเรียนคิด  ตั้งแต่การดูรูปภาพในหนังสือ  ปล่อยเวลาให้คิดและตอบอย่างอิสระ  พูดเสมอว่า  นักเรียนมีความคิด  และความคิดของนักเรียนย่อมถูกเสมอ  แล้วแต่ว่า  เราจะเลือกหยิบประเด็นใดมาพูดกัน
ดังนั้น  นักเรียนของครูอ้อยจะถูกฝึกให้คิดแบบแยกแยะ  คิดให้ได้เป็น mind mapping   คิดให้ออกเป็นชนิด  และคุณสมบัติของสิ่งนั้น
การคิดเป็นทักษะอย่างหนึ่ง  ที่ดูเหมือนว่า  จะเป็นมากกว่าทักษะ  ซึ่งสามารถปรับปรุงได้  จึงควรแยกส่วนนี้ออกมาประเมินเฉพาะ  และการประเมินอาจเป็นการใช้แบบทดสอบปรนัยแบบเป็นตัวเลือก  แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหา  และการพูดหรือการเขียนเพื่ออธิบายก็ได้
เห็นไหมคะ  การฝึกการคิดไม่ยากอย่างที่คิด  แต่มันเป็นเรื่องละเอียดและต้องใช้เวลา  ใช้ความอดทนพยายาม  แต่สิ่งได้รับนั้นมากมายมหาศาล  ลองทำดูนะคะ  การประเมินด้วยการใช้ทักษะการคิด