หัวเรื่องอาจจะหลอกนิด ๆ เหมือนรักสามเส้าที่เป็นปัญหา ตกลงกันไม่ได้อะไรปานนั้น แต่ไม่ใช่ครับ กำลังจะพูดถึงวิธีการตรวจสอบข้อมูลประเด็นความแม่นตรง (Validity) หรือความเชื่อถือได้ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะอาศัยวิธีการเช่นข้อมูลเชิงปริมาณก็ไม่ได้ จึงต้องอาศัยวิธีการที่เรียกว่าการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ครับ

     เรื่องนี้เมื่อผมนำมาใช้เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ทีมงานไตรภาคีฯ นำมาพูดถึง มาเล่าให้ฟัง ก็มักจะถูกถามด้วยคำถาม “ต้องทำอย่างไรอีกบ้าง ถึงจะเชื่อได้?” อย่างที่คุณลูกหมูอ้วนเองก็ยังบ่น ๆ ว่าน่าจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ลองอ่านดูเผื่อบางทีจะเปลี่ยนใจไม่อบรมแล้วก็ได้ ซึ่งผมเข้าใจว่าหากได้เข้าใจในภาพรวมจะไม่ถามอีกเลย เพราะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เพียงแต่นักพัฒนาชุมชน หรือนักวิจัย ต้องมีคำถามในใจเสมอว่า “จะยืนยันสิ่งนั้น ว่าเป็นอย่างนั้นเสมอ ๆ ได้อย่างไรดี” จากวิธีการดังต่อไปนี้ครับ ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิธี อันนี้ขอยกคุณค่าและประโยชน์ทั้งหลายจากบันทึกนี้ไว้ให้แก่อาจารย์ ประจำหลักสูตร วท.ม. สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ มอ. คือ อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง และศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ที่ได้พร่ำสอน (จนเหนื่อย) เพราะพวกเราที่เรียนก็งง ไม่ได้พบของจริง จนได้ออกฝึกปฏิบัติครับ ถึงบางอ้อ บางอ่อกัน

     การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 4 วิธี คือ

          1. การตรวจสอบด้านข้อมูล หรือ Data triangulation ซึ่งเป็นการดูความถูกต้องของข้อมูลทั้งจากแหล่งที่มา ช่วงเวลา สถานที่ และบุคคล ว่าหากต่างช่วงเวลา สถานที่ และบุคคลไปแล้ว ข้อมูลจะแตกต่างกันไปหรือไม่

          2. การตรวจสอบด้านผู้วิจัย หรือ Investigator triangulation เป็นการตรวจสอบในตัวนักวิจัยด้วยกันว่าหากเป็นคนละคนกันไปเก็บข้อมูลมาได้ จะแตกต่างกันหรือไม่ประการใด

          3. การตรวจสอบด้านทฤษฎี หรือ Theory triangulation อันนี้เป็นการตีความให้ความหมายของข้อมูลที่ได้มา โดยการปรับเปลี่ยนกรอบคิด หรือทฤษฎีดูว่าผลการให้ความหมาย หรือการตีความ หรือข้อสรุปจากเหตุการณ์เดิม จะเหมือนกันหรือแตกต่างไปจากเดิม

          4. การตรวจสอบด้านระเบียบวิธีการวิจัย หรือ Methodology triangulation เป็นการทดสอบว่าข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกันหรือไม่ หรืออาจจะใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลผสมผสานกัน เปรียบกับการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว ว่าได้ข้อมูลออกมาเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกัน

ติดตามดูรายละเอียดต่อได้อีกที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(social_science)