หูเสื่อมจากการทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ในเวลา 8 ชม.

คนที่ทำงานในโรงโม่หินมีความเสี่ยงต่อโรค silicosis

คนที่ทำงานในโรงงานทอผ้า เสี่ยงต่อโรค bysinosis

ตนที่ทำงานเกี่ยวแบตเตอรี่ เสี่ยงต่อ โรคพิษ ตะกั่ว