เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   คือ   บุคคลากรทางสาธารณสุขที่ทำงานในระดับต้น (สถานีอนามัย) เป็นส่วนใหญ่ ที่เน้นในงานด้านการส่งเสริม   ป้องกัน   รักษาและฟื้นฟู  ถือได้ว่าเป็นหมอน้อยของชาวบ้านในพื้นที่ได้เลย  ดังนั้นการทำงานต้องเน้นการทุ่มเททั้งความรู้   ทักษะประสบการณ์ที่มีมาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน   

สถานีอนามัย  คือ สถานที่สร้างขึ้นในระดับตำบลเพื่อเป็นแหล่งช่วยเหลือ  แนะนำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมต่างๆทั้งการส่งเสริมสุขภาพ   การให้สุขศึกษา    การประชุมอบรม    และการรักษา  ฟื้นฟู   ถือได้ว่าเป้นหน่วยงานของรัฐที่อยู่กับประชาชนมาอย่างยาวนาน อันก่อให้เกิดความรัก  ศรัทธาและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน