ในปัจจุบันสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อเด็กไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป