ผมนายประเสริฐ  นุนาบี  อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  เพิ่งมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการเปิดblog ซึ่งได้รับการแนะนำและการเรียนรู้จากท่านอาจารย์พินิจ   พันธ์ชื่น  ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำผ่านสมุดบันทึก และต้องขอขอบคุณรตนญาณที่ช่วยแนะนำเพิ่มเติม