สำหรับวันนี้ขอแนะนำห้องผ่าตัดก่อนนะครับ

แนะนำห้องผ่าตัด

ปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผู้ที่ต้องการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นห้องผ่าตัดจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจำเป็นในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัดนี้ ต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างมากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อให้ผลของการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการติดเชื้อของบาดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคอย่างปลอดภัยที่สุด

การแบ่งส่วนในห้องผ่าตัด

แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.ส่วนที่อยู่ด้านนอก (protective area) คือ ส่วนที่รับ-ส่งผู้ป่วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาหารและสำนักงาน

2.บริเวณที่สะอาด (Clean area) ได้แก่ ห้องให้ยาระงับความรู้สึกก่อนผ่าตัด (Induction room) ห้องเก้บของที่สะอาด บริเวณล้างมือก่อนผ่าตัด ห้องพักฟื้น

3.บริเวณที่ปลอดเชื้อ (Sterile area) คือห้องสำหรับทำผ่าตัดและห้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว

4.บริเวณที่สกปรก (Dirty area) ได้แก่ ส่วนซึ่งเป็นที่ทิ้งสิ่งของ เศษวัสดุต่าง ๆ เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว รอการนำไปซักทำความสะอาด ผ้าซับเลือดต่าง ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้ามาในห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อปฏิบัติ

1.ผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของห้องผ่าตัดซึ่งเตรียมไว้ในห้องแต่งตัวเป็นชุดผ้าฝ้ายสีเขียวอ่อน ไม่สวมชุดของห้องผ่าตัดทับชุดที่สวมมาจากภายนอก

2.ผู้ชายเปลี่ยนเสื้อและกางเกงของห้องผ่าตัดซึ่งเตรียมไว้ในห้องแต่งตัว เป็นเสื้อผ้าและกางเกงผ้าฝ้ายขายาวสีเขียวอ่อนไม่สวมทับชุดที่สวมมาจากข้างนอกเช่นเดียวกัน

3.เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าของห้องผ่าตัด ควรถอดรองเท้าหรือถุงน่องออกด้วย

4.สวมหมอกหรือโพกผ้าเก็บผมให้มิดชิด ใช้ผ้าปิดปากจมูก(Mask) ทุกครั้งที่เข้าไปในห้องผ่าตัด ถึงแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีผ่าตัดก็ตาม

5.ห้ามแต่งกายชุดของห้องผ่าตัดออกไปนอกห้องผ่าตัด นอกจากกรณ๊พิเศษที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อกลับเข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทันที

6.ผู้ที่ต้องการดูการผ่าตัด ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รับผิดชอบการผ่าตัดรายนั้นๆ และหัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัดเสียก่อน ในกรณีที่ดูจากอัฒจันทร์ไม่จำเป้นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ควรรักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาดขณะดูผ่าตัด

7.พยายามรักษามือให้มิให้เกิดบาดแผล ตัดเล็บให้สั้นและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้องผ่าตัด

8.การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดต้องกระทำอย่างสงบ หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่จำเป็น พูดด้วยเสียงเบาไม่ตะโกนเสียงดัง ถ้าจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลในทีมผ่าตัด ควรขออนุญาตจากผู้ทำการผ่าตัดเสียก่อนเพื่อมิให้รบกวนสมธิในการทำการผ่าตัด หรือในขณะที่ล้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ พยายามมิให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น

9.รักษาบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ

อ้างอิง

อรอนงค์ พุมอาภรณ์.การพยาบาลห้องผ่าตัด.กรุงเทพฯ.ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2531.