ปี พ.ศ.๒๕๕๐

พวกเราชาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร 

ขออวยพรให้เพื่อนๆ ทุกคนมีความสุข  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยที่น่ารักของเราให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน 

และมาช่วยกันเป็นผู้ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ไปนานๆ ด้วยกันนะคะ 

ด้วยรัก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร