ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามที่จะเข้าไปศึกษาเอกสาร และค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia Captivate ค่อนข้างมาก และเมื่อเรียนรู้แล้วก็บันทึกการเรียนรู้เอาไว้ด้วย ได้พบจุดเด่นบางประการของโปรแกรมนี้ ที่จะนำมาใช้กับการส้รางสื่อเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย Internet หรือที่เรียกว่า e-Learning
     ประการที่สำคัญคือ สามารถ Publish ออกมาเป็น Flash ได้ จึงสะดวกสำหรับการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet  ส่วนที่เป็นจุดเด่นประการต่อมา คือ การสร้างสื่อในลักษณะ Interactive ที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ เพราะจะทำให้สื่อนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีกว่า อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวโปรแกรมก็สร้าง ลักษณะของ Interactive ไว้หลายอย่างน่าสนใจมาก ตอนนี้กำลังนำเอาสิ่งที่ได้บันทึกไว้ มาเรียบเรียงออกมาใหม่เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่สามารถเรียนรู้กันได้ และเมื่อคิดว่าพอจะเผยแพร่ได้ ก็จะนำไปเผยแพร่ไว้ในระบบ e-Training ให้ศึกษากันได้ทาง Internet