หลักการบริหารเงินสดเชิงบูรณาการ  การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องสามารถทำให้กิจการมีเงินสดเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายโดยมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับสภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของทุกๆ ฝ่ายรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะเงินสดคงเหลือของกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ประโยชน์ในการบริหารเงินสดเชิงบูรณาการ มีดังต่อไปนี้

1. รู้แนวโน้มของกระแสเงินสดในอนาคต

2, รู้ฐานะเงินสดที่แท้จริง

3. รู้แนวทางในการป้องกันปัญหา