จากบันทึกที่แล้ว  (คลิ๊ก) ผมลองเสนอปรับเปลี่ยนพันธกิจของสำนักงาน และเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจ จึงขอเสนอปรับเป้าประสงค์ของสำนักงาน แบบยังไม่สรุปชัดเจนผ่านท่าน blog ด้วยครับ

    เป้าประสงค์เดิมของสำนักงานเลขานุการ

    1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงาม
   
    ขอเสนอปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ที่ 5 ดังนี้ครับ

     5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่บุคลากรทุกคนมี ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values

       เชิญชาว Office KM และผู้สนใจ ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นได้ครับ


                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                         5 ม.ค. 49