ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากร # 2

    สวัสดีครับ วันนี้ผมขอมาต่อยอดเรื่องเดิมเกี่ยวกับบุคลากรที่ได้กล่าวนำไปแล้ว เพื่อร้อมเรียง เชื่อมโยงให้เกิดความรู้ วันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับ งบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากร  งบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากร แบ่งได้เป็นดังนี้

ก. แบ่งตามแหล่งงบประมาณ   สามารถแบ่งออกเป็น 3 แหล่ง ดังนี้

    1)  งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    2)  งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน และหรือรายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี

    3)  งบประมาณอื่น หมายถึง งบประมาณอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่เป็นงบประมาณแผ่นดิน (ตามข้อ 1) และงบประมาณเงินรายได้ (ตามข้อ 2) เช่น เงินรับฝาก เงินกองทุน เงินงบประมาณของหน่วยงาน/โครงการ เป็นต้น

ข. แบ่งตามหมวดรายจ่าย   สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดรายจ่าย ดังนี้

    1)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่พนักงานที่จ้างตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  หมวดรายจ่ายนี้จะจำแนกงบประมาณย่อยเป็นรายการตามตำแหน่ง จำนวน และอัตราเงินเดือน โดยต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขออัตราใหม่ ต้องเสนอขออนุมัติมายังกองแผนงานเป็นกรณีไป

    2)  หมวดเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างและค่าตอบแทนฯ เช่น เงินสวัสดิการ  เงินเพิ่มค่าจ้างฯ เป็นต้น  หมวดรายจ่ายนี้เป็นยอดวงเงินรวมโดยประมาณการจากค่าใช้จ่าย หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขออัตราใหม่ ต้องเสนอขออนุมัติมายังกองแผนงานเป็นกรณีไป

    นอกจากนี้อาจแบ่งงบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากรตามเกณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น แบ่งตามลักษณะการจ่าย คือ จ่ายเป็นรายเดือน และจ่ายเป็นรายวัน เป็นต้น

    แล้วพบกันฉบับหน้าน่ะครับ........สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนางาน

คำสำคัญ (Tags)#บุคลากร#งบประมาณ#msu#msukm#msu-km

หมายเลขบันทึก: 71002, เขียน: 05 Jan 2007 @ 11:45 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติม 
 • จากบันทึกเดิมเมื่อวานนะครับ "ลูกจ้างที่จ้างเป็นรายวัน" จัดอยู่ประเภทบุคลากรใดครับ
 • ข้อสงสัยที่ 2 ครับ การปรับจาก "พนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินรายได้)" มาเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยงบแผ่นดิน)" สามารถทำได้อย่างไรครับ
 • ขอบคุณมาก
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณสำหรับคำถาม เป็นคำถามที่ดีมากครับ และถามมาบ่อยครั้งเหมือนกัน
 • ตอบข้อ 1 ลูกจ้างที่จ้างเป็นรายวัน (หรืออาจเรียกว่า ลูกจ้างชั่วคราวรายวันก็ได้) จัดเป็นประเภท พนักงานที่จ้างตามภารกิจ ครับ
 • ตอบข้อ 2 (เป็นสิ่งที่จะนำเสนอในคราวต่อไปพอดี) การปรับสามารถทำได้โดยการบันทึกเสนอเหตุผล/ความจำเป็นในการขอปรับฯ แล้วส่งไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ ครับ (ไม่ต้องส่งที่กองแผนงาน เพราะ มีกรอบอัตราอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)  และมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับ คือ (1) ถ้าเป็นการขอปรับ และยังไม่มีกรอบอัตราเงินแผ่นดิน เมื่อได้รับอนุมัติ กรอบอัตราเดิมที่เป็นรายได้ต้องคืนอัตรากลับไปด้วย อัตราที่ปรับจะมีเลขอัตราใหม่ นั่นคือ กรอบอัตราไม่เพิ่มขึ้น  (2) ถ้ามีกรอบอัตราเงินแผ่นดินแล้ว สามารถคงกรอบอัตราของเงินรายได้ไว้เหมือนเดิมได้
 • ขอบคุณครับ
จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

อยากให้คุณกล้วยพูดเรื่องของแผนการจัดอัตรากำลังในอนาคตว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้างหรือป่าวของมหาวิทยาลัย ในฐานะกองแผนงานเป็นผู้วิเคราะห์ภาระงาน

เขียนเมื่อ 
 • การจัดทำแผนอัตรากำลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วยข้อมูลอัตรากำลังเดิม จากกองการเจ้าหน้าที่   ข้อมูลอัตรากำลังโดยประมาณการในอีก 3 ปี ข้างหน้า กองแผนงานกำลังวิเคราะห์โดยสายวิชาการใช้ FTES และดำเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือสายสนับสนุน ซึ่งมีเกณฑ์เยอะมาก แต่ยังไม่ชัดเจนในการคำนวณอัตราที่เป็นเชิงปริมาณ
 • รายละเอียดอื่นๆ และความก้าวหน้าจะได้รายงานต่อไปครับ
 • ขอบคุณครับ...