สวัสดีครับ วันนี้ผมขอมาต่อยอดเรื่องเดิมเกี่ยวกับบุคลากรที่ได้กล่าวนำไปแล้ว เพื่อร้อมเรียง เชื่อมโยงให้เกิดความรู้ วันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับ งบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากร  งบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากร แบ่งได้เป็นดังนี้

ก. แบ่งตามแหล่งงบประมาณ   สามารถแบ่งออกเป็น 3 แหล่ง ดังนี้

    1)  งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    2)  งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน และหรือรายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี

    3)  งบประมาณอื่น หมายถึง งบประมาณอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่เป็นงบประมาณแผ่นดิน (ตามข้อ 1) และงบประมาณเงินรายได้ (ตามข้อ 2) เช่น เงินรับฝาก เงินกองทุน เงินงบประมาณของหน่วยงาน/โครงการ เป็นต้น

ข. แบ่งตามหมวดรายจ่าย   สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดรายจ่าย ดังนี้

    1)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่พนักงานที่จ้างตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  หมวดรายจ่ายนี้จะจำแนกงบประมาณย่อยเป็นรายการตามตำแหน่ง จำนวน และอัตราเงินเดือน โดยต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขออัตราใหม่ ต้องเสนอขออนุมัติมายังกองแผนงานเป็นกรณีไป

    2)  หมวดเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างและค่าตอบแทนฯ เช่น เงินสวัสดิการ  เงินเพิ่มค่าจ้างฯ เป็นต้น  หมวดรายจ่ายนี้เป็นยอดวงเงินรวมโดยประมาณการจากค่าใช้จ่าย หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขออัตราใหม่ ต้องเสนอขออนุมัติมายังกองแผนงานเป็นกรณีไป

    นอกจากนี้อาจแบ่งงบประมาณที่ใช้จ้างบุคลากรตามเกณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น แบ่งตามลักษณะการจ่าย คือ จ่ายเป็นรายเดือน และจ่ายเป็นรายวัน เป็นต้น

    แล้วพบกันฉบับหน้าน่ะครับ........สวัสดีครับ