ศูนย์กิจกรรมอิสรชน : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรแล้วได้ช่วยเหลือสังคม

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและได้ช่วยเหลือสังคมด้วย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานหลาย ๆ บริษัทที่เห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบการทำงาน หรือการให้บริการ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือสังคม คุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามั้ย เพราะนอกจากหน่วยงาน หรือบริษัทของคุณจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

     การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและได้ช่วยเหลือสังคมด้วย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานหลาย ๆ บริษัทที่เห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบการทำงาน หรือการให้บริการ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือสังคม คุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามั้ย เพราะนอกจากหน่วยงาน หรือบริษัทของคุณจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

     จากการทำงานด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนมากกว่า 10 ปี ทำให้ศูนย์กิจกรรมอิสรชน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานที่จะอาสาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในองค์กร หรือหน่วยงานของท่านในรูปแบบที่หลากหลาย และผ่านกระบวนการเล่นร่วมกันอย่างสนุกสนานเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน หากวันนี้ท่านต้องการ หรือกำลังมองหาทีมงานที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อิสรชน ยินดีรับอาสา และที่สำคัญ หากท่าน มอบหมายภาระกิจเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่านให้ อิสรชน ท่าน จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพราะ เรา จะนำรายได้จากการเป็นทีมงานวิทยากร ไปดำเนินกิจกรรมทางสังคมของสมาคมที่ดำเนินอยู่

     หน่วยงาน องค์กร องค์การ ที่มีบุคลากรร่วมงานตั้งแต่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร องค์การ หรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ และหากอยู่ในฐานะของหัวหน้างานที่ต้องดูแลทีมงานด้วยแล้วยิ่งต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวให้มาก เพราะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้บุคลากรมีกำลังใจและนำพาองค์กร องค์การ หรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคิดริเริ่มและจัดฝึกอบรมเองกันภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง หรือ จัดจ้างให้วิทยากรจากภายนอกเข้าไปฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร อยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวจะเลือกหรือมีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบใด การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกัน อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 – 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Walk Rally

2. ทัศนศึกษาดูงาน

3. สังสรรค์ประจำปี

4. ผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน

     ซึ่งรูปแบบการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพปัยหา หรือ สิ่งที่แต่ละหน่วยงาน องค์กร จะมีเป้าหมายของตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตนเอง แต่ทั้งหมด เป้าหมายที่มีความคล้ายคลึงกัน ในการจัดแต่ละครั้ง ก็เห็นจะหนีไม่พ้น การสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ,การสร้างความรู้สึกรักองค์กร ,พัฒนาศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง ฯลฯ

 

 สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

50/57 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า

ถนนนิมินตใหม่ แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2915-6227

email : [email protected]

โทรศัพท์ประสานงาน 086-687-0902

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Capacity Development)

หลักการเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่จำเป็นหลักสำคัญคือการพัฒนาคนหรือพนักงานในองค์กรนั้นให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์หรือมีจิตสำนึกที่ดีกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน มีความรักและผูกพันธ์ทั้งกายและจิตใจ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านชีวิตส่วนตนและโลกแห่งการทำงาน จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติต่อนักงานกับการรักและผูกพันองค์กร พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพจึงจะนำไปสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายขององค์กร

1. กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานในวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

3. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความพึ่งพอใจ ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการทำงาน


ขอบเขต/เนื้อหา
v ชีวิตและความหวัง

v ความคาดหวังต่อองค์กร

v ปัจจัยต่อการพัฒนาองค์กร

v ทัศนคติต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

v ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

v เป้าหมายการทำงานสู่เป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รุ่นละ 50-80 คน

งบประมาณ -(เฉพาะค่าวิทยากรและอุปกรณ์กิจกรรม = 25,000 บาทวิทยากร 3 - 5 คน)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดทัศคติที่ดีมุนมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

- เกิดความรักในองค์กร

- การทำงานอย่างมีความสุข

- การทำงานเป็นทีม


2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อชีวิตพนักงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและเกิดความมุงมั่นในการทำงานเพื่อความสำเร็จของชีวิต

2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ

ขอบเขต / เนื้อหา
v ชีวิตนี้มีความหวัง
v ทางสู่ความหวัง
v ปัญหาชีวิตกับการแก้ไข
v การปรึกษาหารือ
v ความคาดหวังและข้อคิด 30 ประการ
v การวางแผนชีวิตและการทำงาน


ระยะเวลา 1 วัน ( 6 ช.ม)

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รุ่นละ 50-80 คน

งบประมาณ โดยประมาณรุ่นละ 15,000 บาท (เฉพาะ ค่าวิทยากรและอุปกรณ์ วิทยากร 3 คน)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดทัศคติที่ดีมุนมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

- เกิดความรักในองค์กร

- การทำงานอย่างมีความสุข

- การทำงานเป็นทีม
(กำหนดการ/เนื้อหาหลักสูตรและรายละเอียดอื่น ๆ กำหนดร่วมกันกับบริษัทฯ)

รายได้ส่วนหนึ่ง นำไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#สนับสนุน#ฝึกอบรม#โอกาส#พัฒนา#พัฒนาบุคลากร#แรลลี่#กิจกรรมสัมพันธ์#ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 70999, เขียน: 05 Jan 2007 @ 11:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)