บันทึกน้ีผมขอวาดฝันของคนทำงานในระดับพื้นที่ตัวน้อยๆ ของบรรดาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในการที่จะให้ กศน. เป็นหน่วยงานที่ทำงาน  กศน.  อย่างแท้จริงเหมือน กัับที่หลายๆ ท่านอยากจะเห็น กศน. ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

           ที่ผ่านมาในปี  2549  กศน. ได้มีโอกาสเป็น กองเลขาฯ ของโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทำให้ผมได้คิดถึงงาน กศน. ที่บรรดาครูอาสาสมัครฯ ต้องลงไปส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้มีการดำเนินกิจกรรม  จากการทำงาน การจัดการความรู้ของจังหวัดในฐานะคุณอำนวย  ทำให้ได้ภาคีเครือข่าย เพื่อนร่วมงาน จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เราจะสามารถบูรณาการงานในระดับพื้นที่เข้าด้วยกันได้ 

           ถ้ามามองนโยบาย  ยุทธศาสตร์  การดำเนินงานของ  กศน. ที่จะยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ยที่  9.5  ปี  ก็ต้องมีวิธีการ นวัตกรรม ใหม่ๆที่จะให้การดำเนินงานของ กศน. บรรลุตามยุทธศาสตร์  ผมเคยได้นำเสนอแนวคิดการทำงาน กศน. (ของผมเอง) ไว้ในบันทึกที่ผ่านมา ลิ้งค์

           ผมคิดว่าแนวคิดการทำงาน  กศน.  ในก้าวต่อไปที่จะให้ ยุทธศาสตร์ ที่วางไว้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถที่จะ สัมผัสได้จริงๆ น่าจะต้องเดินอย่างที่ผมว่าน้ี ไม่รู้ว่าคน กศน. ท่านอื่น ๆ  จะเป็น วงใหนก็ได้มีความคิดเห็นว่าอย่างไร  ขอวอนบรรดา  กูรู  และคน กศน. ทั้งหลาย เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อที่เราจะได้เดินงาน กศน. ให้เป็นไปตามที่หลาย ๆ ท่านเขาเฝ้าฝันและมองเราอย่างเป็นห่วง ถึงแม้ว่าจะอยู่ ห่างๆ ก็ตาม