วันที่ 5 10  มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพงานสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT Varsity Carnival โดยมี 10 สถาบัน 3 ประเทศ ดังนี้
1. Universiti Utara Maiaysia, Sintok, Kedah Darul Aman Malaysia
2. Universiti Teknologi Mara, Arau, Perlis Malaysia
3. Universiti Sains Malaysia , Pulau Pinang Malaysia
4. Prince Of Songkla University, Hat Yai , (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) Thailand
5. Thaksin University , Songkhla (มหาวิทยาลัยทักษิณ) Thailand
6. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Indonesia
7. Universiti Negeri Medan, Medan , Indonesia Indonesia
8. Institut Teknologi Medan, Medan Indonesia
9. Universitas Muhammdah Sumatera Utara, Medan Indonesia
10.Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia Malaysia
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ  มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประมาณ 700 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  กีฬา สัมมนา ในหัวข้อ

     1. To learn the meaning of sufficiency economy that will lead to sustainable economy and better able to meet the challenging arising from globalization and other changes.
     2. To share an application of knowledge on sufficiency economy practicing in the IMT-GT region.
     3. To strengthen the philosophy of sufficiency economy to cope with the rapid
socioeconomic, environmental and cultural changes in the world.


     และทัศนศึกษา  ดิฉันในฐานะเป็นกรรมการและร่วมงานมาหลายปี พบว่าเป็นงานที่มีการจัดการความรู้อย่างละเอียดอ่อนและลึกซึ้งด้านพหุวัฒนธรรม เชิงภาษา และการแสดงเนียนในเนื้องานได้เป็นอย่างดี แบบไม่รู้ว่าเป็น KM แต่ละสถาบันได้โชว์การแสดง หลังจากนั้นมี Workshop โดยการลปรร.ด้านภาษาและวัฒนธรรมการแสดง  เสื้อผ้า และกระชับมิตรด้วยกีฬา สัมมนา และทัศนศึกษาสถนที่สำคัญของต่างสถาบัน                    ตอนต่อไปพร้อมที่จะนำเสนอภาพบรรยากาศงานนะคะ