วันนี้ขอเล่าเรื่องที่ผมประสบพบเจออยู่ประจำทุกวัน และยังเป็นที่เข้าใจไม่ตรงกันอยู่มานาน จนทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อ/การประสานงานระหว่าง 2 ฝ่าย เรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประเภทบุคลากร  ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีลักษณะการแบ่งที่คล้ายๆกันแต่อาจมีข้อปลีกย่อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของแต่ละสถาบัน

ปร ะเภทบุคลากร ที่จะนำเสนอวันนี้ได้ส่วนหนึ่งรับความอนุเคราะห์จากกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องบุคลากรโดยตรง อีกส่วนหนึ่งก็คงมาจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เล่าเองครับ  ประเภทบุคลากร สามารถจำแนกได้หลักๆ 6 ประเภท ดังนี้ ครับ

1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน  หมวดเงินเดือน  แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท คือ

1.1  สาย ก (สายวิชาการ สายสอน)

1 .2  สาย ข (สายสนับสนุนทางด้านวิชาการ)

1.3  สาย ค (สายสนับสนุนทางด้านบริหาร)

2.  ลูกจ้างประจำ  ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน  หมวดค่าจ้างประจำ

3.  พนักงานมหาวิทยาลัย  ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน  หมวดเงินอุดหนุน   และจ้างโดยใช้งบประมาณเงินรายได้  มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน  หมวดเงินอุดหนุน  แบ่งย่อยเป็น

3.1  พนักงานประจำเต็มเวลา

3.2  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  (เดิมพนักงานประจำไม่เต็มเวลา)  

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย  ใช้ระเบียบโรงเรียนสาธิตฯ  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินรายได้  โรงเรียนสาธิตฯ

5.  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  - ใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง สายงาน หรือวุฒิการศึกษา  (เดิมชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้)  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินรายได้  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

6.  อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ใช้ระเบียบทบวงฯ ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถฯ   (ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน)  จ้างโดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

เมื่อทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับประเภทบุคลากรในเบื้องต้นแล้ว อย่าสับสนในการติดต่อประสานงานน่ะครับ โดยเฉพาะบุคลากรข้อ 3.2 และ ข้อ 5 ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันและเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่  แต่เป็นบุคลากรคนล่ะประเภทกันน่ะครับ กล่าวคือบุคลากรทั้ง 2 ข้อ มีความแตกต่างกัน ดังนี้

-  เป็นบุคลากรคนละประเภท  ข้อ 3.2 เป็นประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย  ส่วนข้อ 5 เป็นประเภท พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

-   ใช้ระเบียบคนละอย่างกัน

-  จ้างโดยใช้งบประมาณคนละหมวดรายจ่าย

เชิญร่วมกัน ลปรร. เพื่อเชื่อมโยง และต่อยอดครับ

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ..............