วันที่  28  ธันวาคม  2549  ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมจัดงานปีใหม่  มีการจับฉลากของขวัญ  และสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์บริการวิชาการ