ผมได้รับเชิญจาก ผศ. ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ   ให้กล่าวคำอวยพรและเข้าร่วมงานเวทีวิชาการในงานวันเด็กไร้สัญชาติ  ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2550  ในวันที่ 13 ม.ค.50  ซึ่งเป็นวันเด็ก  ที่ที่ว่าการอำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่

         เป้าหมายของเวทีนี้เพื่อ "เปิดโอกาสให้กับเด็ก  เยาวชนไร้รัฐและไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้มีโอกาสบอกเล่าปัญหาที่เกิดจากสถานะบุคคล  อันนำไปสู่ปัญหาด้านสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของปัญหา   องค์กรเครือข่าย   คนทำงาน   เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการ เป็นต้น"

         คนเราเกิดมาต่างก็ต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัย  มีความสุข  มีคุณค่า   แต่ก็มีคนบางคนบางกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับความขาดแคลน   และความขาดแคลนที่ก่อปัญหาอย่างยิ่งคือความขาดแคลนสิทธิในการเป็นพลเมือง   ผมจึงขอแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยพายัพ   ที่จับงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง   และขอแสดงความชื่นชม รศ. ดร. พันธุ์ทิพย์  กาญจนจิตรา  สายสุนทร  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติมาโดยตลอด   รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการจัดงานนี้

         เรื่องนี้เป็นเรื่องร้อน   ผมจึงชื่นชมที่นักวิชาการเข้าไปจับเรื่องร้อนให้เป็นเรื่องวิชาการ   กลายเป็นเรื่องปัญญา  เรื่องเย็น   คนที่ทำงานด้านนี้จะได้บุญกุศลในชาตินี้

วิจารณ์  พานิช
 3 ม.ค.50