การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study)
เป็นการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่ง่ายกว่าการวิจัยแบบอื่น
ทำให้ถูกตีค่าว่ามีประโยชน์น้อย จึงมักจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
วารสารบางเล่ม ถึงกับมีนโยบายไม่รับตีพิมพ์ถ้าหากเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง

แน่นอน..ว่าจะไม่มีประโยชน์เลย หากเป็นเพียงกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งทำแล้วก็เก็บไว้บนหิ้ง
แต่ในส่วนของ R2R แล้ว
การวิจัยเชิงพรรณนา นับเป็นบันไดก้าวแรกในการพัฒนา
เพราะการวิจัยเชิงพรรณนา จะทำให้เราทราบข้อมูลพื้นฐานและทราบข้อปัญหาที่เรามีอยู่

จึงเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์เพื่อที่จะทำวิจัยและพัฒนาต่อไป
ดังนั้น การวิจัยเชิงพรรณนา จึงมีส่วนในการทำงานทุกวันๆ ของผมมาโดยตลอด
เริ่มต้นโดยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
นำผลการทบทวนมามองหาปัญหาที่จะพัฒนาต่อไป
ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แล้วก็ ทบทวนผลการดำเนินงาน อีกครั้งหนึ่ง

นี่ก็คือ CQI นั่นเอง
ใช่ครับ แต่เป็นการทำ CQI ที่เป็นระบบ เป็นระเบียบ และมีหลักฐาน ทำให้ CQI มีคุณค่าสูงขึ้น ได้ผลงานที่สามารถนำไปตีพิมพ์ได้ และเป็น R2R ได้
ที่สำคัญที่สุดคือระบบการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยระงับปวดหลังผ่าตัด มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทกับงานนี้ ทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ต้องการได้ง่าย
สามารถนำผลงานในแต่ละปีมา Benchmark กันได้
การวิจัยเชิงพรรณนาจึงจะเกิดประโยชน์และไม่อยู่บนหิ้งอีกต่อไป