บันทึกไว้สอนตน 2             1 .  คำว่า  กระบวนทัศน์  คือ  ความเชื่อพื้นฐานที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคน           

  2 .  คุณธรรมเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีเกียรติ        

     3 .  ไม่มีสิ่งใดปราศจากเหตุผลหรือสาเหตุเลย         

    4 .  ความรู้เริ่มต้นจากประสบการณ์ของแต่ละคน        

     5 .  ในภาวะของความเป็นมนุษย์การกล่าวเชิญชวนจะมีผลดีกว่าการบังคับ         

    6 .  ในแนวคิดของมิลล์  ผมอยากบอกว่า  ความสุขย่อมอยู่ที่ใจกลางของชีวิตที่มีคุณธรรมและความสุขคือเป้าหมายอันเป็นยอดปรารถนาของพฤติกรรมมนุษย์          

   7 .  โสคราตีสกล่าวทำนองว่า  ชีวิตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเป็นชีวิตที่ปราศจากคุณค่า          

   8 .  จอห์น  ดิวอี้กล่าวทำนองว่า  การพิสูจน์คุณค่าของปรัชญานั้นคือการถามที่จบลงด้วยข้อสรุป        

     9 .  การคิดใด ๆมันไม่ยากเลยแต่มายากตรงที่ลงมือทำ...

ด้วยความปรารถนาดี

จาก... umi