คำย่อ HA ที่ควรรู้

คำย่อ HA ที่ควรรู้
 

มิติแห่งคุณภาพ  หรือ มิติต่าง ๆของเครื่องชี้วัดคุณภาพ=  (3A 3E 2C 1S)
Acceptability = การบริการที่เป็นที่ยอมรับ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
Appropriateness = บริการมีความเหมาะสม ไดตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
Accessibility = สามารถเข้าถึงบริการง่าย มีให้บริการเมื่อจำเป็น
Effectiveness = บริการมีประสิทธิผล ได้ผลกรบริการหรือผลการรักษาที่ดี
Efficiency = บริการมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Equity / Patient Right = มีความเท่าเทียมกันในการรับบริการ  
Competency = ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ
Continuity = ความต่อเนื่องในการให้บริการ หรือการดูแลรักษาพยาบาล
Safety = บริการมีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายหรือผลแทรกซ้อน


การทบทวนการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง =   ( C3THER )
Care = ทีมงานให้การดูแลผู้ป่วยรายนี้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือยัง การวินิจฉัยรักษาเหมาะสมหรือไม่ ยังมีความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ได้
Communication = ทีมงานได้สื่อสารข้อมูลให้แก้ผู้ป่วยและญาติอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
Continuity = ทีมงานวางแผนที่จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
Team = มีการดูแลผู้ป่วยรายนี้แบบสหสาขาวิชาชีพหรือยัง ยังขาดวิชาชีพใดที่ควรร่วมดูแลผู้ป่วยรายนี้
Human Resource = ทีมงานมีความรู้ทักษะเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้หรือไม่ ควรจะเพิ่มความรู้ทักษาได้อย่างไร
Environment = สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยมีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกสบายเพียงใด
(Equipment) = เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่
Record = เวชระเบียนที่บันทึกของผู้ป่วยรายนี้มีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงในส่วนใดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


การทบทวนการดูแลผู้ป่วยกับแนวคิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  =  (H-E-L-P )
Holistic : เราดูแลมิติด้านจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของผู้ป่วยดีแล้วหรือไม่ อย่างไร
Empowerment : เรา empower ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไร   ได้ผลและเพียงพอ หรือไม่
Lifestyle : จะเตรียมผู้ป่วยอย่างไรจึงจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ โดยสอดคล้อง  กับวิถีชีวิตและข้อจำกัดเรื่องสิ่งแวดล้อมPrevention and Patient Right : เราวางแนวทางป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยรายนี้อย่างไรจะป้องกันคนอื่นอย่างไร และการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่


การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (สนับสนุน) =  EFIRE
Environment = สิ่งแวดล้อมทางกายภายที่ดี  5 ส.    ความร้อน  แสงสว่าง  การถ่ายเทอากาศ  เส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง  ฯลฯ
Flow   = การไหลเวียนของกระบวนการทำงาน มีการวิเคราะห์ กระบวนการหลัก
IC   =      เทคนิคการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักการ IC  มีการแยกขยะ  การล้างมือ    การป้องกันตนเอง   ใช้ UP    การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ 
Risk =  ความเสี่ยงด้านโครงการ(กายภาพ)   มีการจัดทำบัญชีความเสี่ยง (Unit Profile)
Equipment   = เรื่องเครื่องมือมีระบบการจัดเก็บเหมาะสม  สะดวกต่อการนำมาใช้ การทำความสะอาด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  

         
               
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง = (PDCA)

Plan = พิจราณาจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน ออกแบบอย่างเป็นระบบ
Do = มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้
Check = การประเมินผลและผลลัพธ์ พิจารณาจากการรับฟังสียงสะท้อน ความเหมาะสมเพียงพอของเครื่องชี้วัด
ACT = การทบทวนผลลัพธ์และพัฒนาในประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
 

การเยี่ยมสถานที่ =  FORCEDIPP
Flow  =  การไหลเวียน, การถ่ายเทอากาศ , ความมแออัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Odor = ความสะอาดและปราศจากกลิ่น
Risk = ความเสี่ยงทางกายกาพของหน่วยงาน
Convinience = ความสะดวกสบาย และ 5
Equipment = การดูแลรักษาเครื่องมือ
Drug = การบริหารจัดการยา เช่น Stock ยา , การเก็บ High Alert Drug
Infection Control = การแยกเก็บขยะ , การจัดการสารปนเปื้อน , ห้องแยกติดเชื้อ ,การล้างมือ
Patient = ความพึงพอใจของผู้รับบริการ , การได้รับข้อมูล ,การดูแลแบบ Holistic Care
Personal = บรรยากาศการทำงาน ,ความเครียด ของเจ้าหน้าที่ , การทำงานเป็นทีม
 

การให้ข้อมูลผู้ป่วย  = (หลัก  5 I)

Information = ผู้ป่วยได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษาและทางเลือก    ระยะเวลา ฯลฯ

Inform Consent = ได้รับข้อมูลอะไรบ้างก่อนลงนามยินยอมรับการรักษา
Investigation = ได้รับการอธิบายผลการชันสูตรที่สำคัญอย่างไรบ้าง
Identification = มีการถามชื่อผู้ป่วยก่อนการให้ยา ฉีดยา เอกซเรย์ ผ่าตัด ฯลณ
Invasive Procedure = ได้รับการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะต้องรับการผ่าตัดหรือทำ   Invasive Procedure
 

การใช้เวชระเบียนเป็นตัวตั้งในการประเมินการดูผู้ป่วย = ASPIREED
Assessment = การประเมินผู้ป่วยการวินิจฉัยโรค และข้อมูลสนันสนุนการวินิจฉัยโรค
Plan = การวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
Implement = การปฏิบัติตามแผน
Record / Evaluate = การบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย สิ่งที่ทำกับผู้ป่วยพร้อมเหตุผล
Educate = การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
Discharge = การเตรียมตัวผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้

  กรอบการวิเคราะห์  RCA  ตามกรอบ อ.อนุวัฒน์ = RE HELP IC
1. Information  2. Educ­ation    3. Communication 4. Human Capital
5. Environment / Equipment
6. Process Design/ Process control and  Monitor
7. RM.
8. Leadership and Culture
 

Discharge Planning = M-E-T-H-O-D Model

M (Medication)  ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับยาที่ตนเองได้รับ

E (Environment & Economic) ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับสภาวะสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน การจัดการเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

T (Treatment) ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจเป้าหมายของการรักษา   สามารถสังเกตอาการของตนเอง และรายงานอาการที่สำคัญให้แพทย์/พยาบาลทราบ  มีความรู้พอที่จะจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมก่อนมาถึงสถานพยาบาล

H (Health) ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจภาวะสุขภาพของตน เช่น ข้อจำกัด ผลกระทบจากการเจ็บป่วย  และสามารถปรับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสุขภาพ เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

O (Outpatient Referral) ผู้ป่วยเข้าใจและทราบความสำคัญของการมาตรวจตามนัด การติดต่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งการส่งต่อสรุปผลการรักษาและแผนการดูแลผู้ป่วยให้กับหน่วยงานอื่น ที่จะรับช่วงดูแลต่อ

D (Diet) ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับภาวะ และข้อจำกัดด้านสุขภาพ  

กิจกรรม 5 ส.
สะสาง (SEIRI) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
สะอาด (SEISO) คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 

คำย่อเกี่ยวกับคุณภาพ

QC = Quality Control    

QA = Quality Assurance = Assess + Correct/Prevent  

QI = Quality Improvement                     

PI = Process Improvement/Performance Improvement     

QM = Quality Management      

CWQC = Compant-wide Quality Control    

TQC = Total Quality Control/Commitment    

TQM = Total Quality Management       

TQS = Total Quality Service       

CQI = Continuous Quality Improvement  

กรอบแนวคิด HA/TQA  (มาตรฐานใหม่) HA/TQI Framwork ( Input) = C- C- C

C = Context บริบท  

C = Concept หลักการและค่านิยมขององค์กร     

C = Criteria รู้มาตรฐาน / ทำความเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน

HA/TQI Framwork ( Process ) = A- D- L- I

A = Approach มีการกำหนดระบบ กำหนดแผน / ดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม Multiple Requirements   

D = Deploy มีแนวทางการสื่อสารสู่การปฎิบัติ ครอบคลุมทั้งแนวลึกและแนวกว้าง   

L = Learning มีการทบทวนและการประบปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

I = Intregration  ระบบมีบูรณาการ/สอดประสานกัน ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

HA/TQI Framwork ( Result) = K- L-T- C- S

K = KPI   ตัวชี้วัดที่มีคว่มสำคัญมีการวัดผลครบถ้วนสม่ำเสมอ  

L = Level  ระดับของผลลัพธืที่ได้   บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ 

T = Trend  แนวโน้มของผลลัพธ์ดีขึ้นเรื่อย ๆหรือไม่  

C = Compair  เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เก่งที่สุด เราดีกว่าหรือไม่  

S = Segment  ได้ผลลัพธ์ดีในทุกกลุ่มหรือไม่  

Sentinial Event (เหตุการณ์พึงสังวรณ์) =  COMBS- FACE

C = Communication

O = Operation

M = Medication Error

B = Blood Transfusion

S = Solution F = Fall

A = Alarm System

C = CPR E = Ethic + การระบุตัวผู้ป่วย  

HA THAILAND PATEINT SAFETY GOAL 2006 = 3M – DO - PIC

1. การระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification  )

2. การผ่าตัด( Operation Safety  )

3. การใช้ยา (Medication Safety)

4. การติดเชื้อจากการดูแลรักษา (Health Care – Associated Infection)

5. ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก (Maternal & Neonatal Morbidity)

6. การดูแลรักษาที่ล่าช้า (Delayed Rescue)

7. กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrom) ( MI )

8. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน (Communication Failure)   

 

Topic ทำความเข้าใจกับประเด็น เช่น จะคุยกันเรื่องอะไร

GROW model ได้แก่ 

G = Goal เป้าหมาย อยากจะเห็นผลอะไร

R = Reality ข้อเท็จจริง กำลังเกิดอะไรอยู่

O = Option มีทางเลือกอะไรที่เป็นไปได้

W = Wrap-up สรุปแล้วตัดสินใจจะทำอะไร


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chalermpongความเห็น (23)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ดีครับ นานๆนำมากระตุ้นกันหน่อย น้องๆ ที่มาใหม่ๆจะได้เข้าใจ วันหลังเติมตัวอย่าง Best Practice ที่ พรพ ให้คำชื่นชมในแต่ละประเด็นน่าจะเป็น Tacit Knowledge ครับ

JJ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.99.174
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ใน www.bantakhospital.com ครับ
เฉลิมพงษ์
IP: xxx.19.25.2
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีครับหมอพิเชฐ

ถ้าหาเพิ่มเติมได้จะนำมาลงให้อีก

แนะนำ www.sk-hospital.com

ว่าง ๆ ลองแวะไปเยี่ยมชมครับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.83
เขียนเมื่อ 
     อยากใส่คำอ่านของ 5 ส (ไม่มีจุด) แบบไทย เพราะ ดูว่าต้องออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาญี่ปุ่น ซึ่งไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษที่เราคุ้นชิน ดังนี้ครับ (หากผิดกรุณาแก้ไข และเติมเต็มด้วย และขอร่วม ลปรร.ด้วยนะครับ)
SEIRI คือ เซริ --> สะสาง
SEITON คือ เซตง --> สะดวก
SEISO คือ เซโสะ --> สะอาด
SEIKETSU คือ เซเคทสุ --> สุขลักษณะ
SHITSUKE คือ ชิทซูเกะ --> สร้างนิสัย

พี่จุด ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ใน e-mail ของบุคลากรในฝ่ายบริการพยาบาล รพ.มอ ด้วยนะคะ เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ เพราะบางคนไม่เปิด website ค่ะ หากอนุญาตใคร่ขอคำแนะนำวิธีลิงค์บันทึกนี้ไปยัง e-mail แต่ละคนด้วยนะคะ เนื่องจากทำไม่เป็น อยากจะขอเรียนรู้ค่ะ

             ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

cs
IP: xxx
เขียนเมื่อ 
ด้วยความยินดีครับพี่จุด แต่เรื่องลิ้งคงต้องบันทึกข้อความไว้ใน Word ก่อน แล้วพี่ก็ส่ง attach file ไปให้ผู้เกี่ยวข้องตาม address ที่พี่มีนะครับ
cs
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ลองลิ้งที่นี่ครับ

http://gotoknow.org/blog/chalermpong/7062

พี่แหม่ม โรงพยาบาลสุโขทัย
IP: xxx.25.49.204
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาต เช่นกันกับ พี่ที่ มอ. นะคะ จะนำไปเผยแพร่ ในโรงพยาบาลสุโขทัย  ขอบอกนะคะ ดีมั่ก  มาก..ก และได้ แวะ www.sk-hospital.com แล้ว และนำเอาสิ่งดีๆๆ เผยแพร่ด้วย
พนา
IP: xxx.170.208.12
เขียนเมื่อ 
อยากได้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะ
  • โรงพยาบาลเกาะช้าง ขออนุญาตินำไปเผยแพร่ด้วยนะครับ
  • ขอบคุณครับ
ประนพพร
IP: xxx.157.185.127
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ที่หนองคาย ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

เฉลิมพงษ์
IP: xxx.7.140.99
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ

สวัสดีครับคุณหมอ

          ผมค้นหาตัวย่อ IC มากระจ่างก็ที่นี่ล่ะครับ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ

            ขอบคุณที่นำมารวบรวมไว้ให้อ่านด้วยครับ เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวผมและหน่วยงานด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ขออนุญาตเอาไปเผยแพร่ในหน่วยงานต่อนะครับ

กนกอร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในหน่วยงานนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ต้อยสมเด็จฯ
IP: xxx.19.236.222
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในหน่วยงานด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อรทัย
IP: xxx.27.26.71
เขียนเมื่อ 

น้องใหม่ค่ะ เพิ่งศึกษาเรื่องนี้

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ถ้าสงสัยอะไรจะเข้ามาถามนะค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอสมพงษ์

ขออนุญาตนำความรู้ไปใช้ในการทำรายงานการศึกษาเปรียบเทียบระบบคุณภาพค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สุนารี

pom-pom
IP: xxx.47.73.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ เพิ่งเริ่มตั้งไข่กำลังเรียนรู้ ถ้ามีข้อสงสัยขออนุญาตสอบถามนะคะ

kesorn
IP: xxx.53.102.164
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาให้เรียนรู้มากค่ะ ขออนุญาตนำไปเรียนรู้นะคะ

P'cist
IP: xxx.53.11.116
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมอาจารย์มากเลย ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน นี่แหละคนคุณภาพขนานแท้

ศรีวลา คงทอง
IP: xxx.173.32.28
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติคุณหมอนำไปเผยแพร่ใน web ของโรงพยาบาลหัวไทรนะคะ

ขอบคุณคะ

ศรีวลา

ออมสิน
IP: xxx.7.229.37
เขียนเมื่อ 

ออมสินอยากถามตัวย่อคร่ะ เกี่ยวกับเรื่องการให้ยา AZT แต่มันมีบอกว่าAdd AZT 300mg ทุก 3 hrs during IP อยากรู้ว่า IP มันคืดอะรัย ตอบหน่อยน่ะคร่ะ อาจารจะถามพรุ่งนี้แร้วววว