ดร.สว่าง อธิการบดี มร.พส. ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น สสร.


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 100 คน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 100 คน ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว โดยประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ในจำนวน 100 คนนี้ มี ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วย

สำหรับรายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 100 คนมีดังนี้

       1. นายกนก โตสุรัตน์
       2. นายกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
       3. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
       4. นายกล้านรงค์ จันทิก
       5. นายการุณ ใส่งาม
       6. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
       7. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
       8. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
       9. นายคมสัน โพธิ์คง
       10. นายจรัญ ภักดีธนากุล
       
       
11. นายจรัส สุวรรณมาลา
       12. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
       13. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
       14. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
       15. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
       16. นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
       17. นายชวลิต หมื่นนุช
       18. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
       19. นายชาติชาย แสงสุข
       20. นายชาลี กางอิ่ม
       
       
21. นายชำนาญ ภูมิสัย
       22. นายชูชัย ศุภวงศ์
       23. นายโชคชัย อักษรนันท์
       24. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
       25.นางดวงสุดา เตโชติรส
       26. นายเดโช สวนานนท์
       27. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
       28. พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
       29. นายธวัช บวรนิชยภูร
       30. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
       
       
31. นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
       32. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
       33. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
       34. นายนิตย์ วังวิวัฒน์
       35. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
       36. นายนุรักษ์ มาประณีต
       37. นายปกรณ์ ปรียากร
       38. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
       39. นายประพันธ์ นัยโกวิท
       40. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ
       
       
41. นายประสงค์ พิทูรกิจจา
       42. นายปริญญา ศิริสารการ
       43. นางพรรณราย แสงวิเชียร
       44. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
       45. นางพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
       46. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
       47. พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล
       48. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
       49. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
       50. นายมนตรี เพชรขุ้ม
       
       
51. นางมนูญศรี โชติเทวัณ
       52. นายมานิจา สุขสมจิตร
       53. พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ
       54. นายรัฐ ชูกลิ่น
       55. นางรุจิรา เตชางกูร
       56. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
       57. นายวัชรา หงส์ประภัศร
       58. นายวิชัย รูปขำดี
       59. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
       60. นายวิชัย ศรีขวัญ
       
       
61. นายวิชา มหาคุณ
       62. นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
       63. นายวิทยา คชเขื่อน
       64. นายวิทยา งานทวี
       65. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
       66. นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
       67. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
       68. นายวุฒิสาร ตันไชย
       69. นายศรีราชา เจริญพานิช
       70. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
       
       
71. นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
       72. นายศิวะ แสงมณี
       73. นายเศวต ทินกูล
       74. นางสดศรี สัตยธรรม
       75. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
       76. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
       77. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
       78. นายสมชัย ฤชุพันธุ์
       79. นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
       80. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
       
 
      ***81. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์***
       82. นายสวิง ตันอุด
       83. นายสามขวัญ พนมขวัญ
       84. นายสุนทร จันทร์รังสี
       85. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
       86. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
       87. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
       88. นายเสรี นิมะยุ
       89. นายเสรี สุวรรณภานนท์
       90. นายหลักชัย กิตติพล
       
       
91. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
       92. นายอภิชาติ ดำดี
       93. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
       94. นายอรัญ ธรรมโน
       95. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
       96. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
       97. นางอังคณา นีละไพจิตร
       98. นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
       99. นายอุทิศ ชูช่วย
       100.นายโอภาส เตพละกุล

แหล่งที่มาของข้อมูล : www.manager.co.th

อ่านพระบรมราชโองการได้ที่ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000160408

หมายเลขบันทึก: 70589เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2007 21:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2012 21:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี