ประวัติย่อ ก่อนร่ายยาว

"ทำงานด้านเด็กมาตั้งแต่ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อปี 2528 โดยออกไปเข้าค่ายกับ พี่ ๆ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์จากนั้น ก็ สนใจที่จะทำงานกับเด็ก โดยใช้กระบวนการเล่นมาเป็นสื่อ ทำแบบครูพักลักจำ มาโดยตลอด จน ได้มาเรียนรู้กับ YPDC. เมื่อปี 2532 ในฐานะ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และเรียนรู้มาเรื่อย ๆ ทำค่ายระหว่าเรียน ที่ วิทยาลัยครูพระนคร ทำกิจกรรม กับ เด็กหน้าโรงหนัง เด็กหลังโรงพักและ เมื่อ จบปริญญาตรี เมื่อปี 2537 ไปเป็น บัณฑิตอาสาสมัคร ของ ธรรมศาสตร์ ก็ไปทำงานกับเด็กชนบท ที่ นครพนม อีก 7 เดือน ในพื้นที่กลับมา ก็งาน กับ ครูหยุย เป็นครูข้างถนน สอนเด็กเร่ร่อน ที่พัฒนพงษ์ อยู่ปีเเศษ ย้ายเข้า ประจำบ้านสร้างสรรค์เด็ก อีกเกือบปีท้ายสุด พบเจอพี่ ๆ เพือน ๆ ก็เลยชักชวนกันมาสร้างฝัน ที่หวังไว้ว่าจะทำงานเพื่อสังคมตลองชีวิต มาตั้ง กลุ่มอิสรชน พัฒนาเป็น ศูนย์กิจกรรมอิสรชนและล่าสุด จดทะเบียน เป็น สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ภายใต้ความหวังที่ว่า อยากจะสร้างอาสาสมัคร ให้เต็มแผ่นดิน โดยเฉพาะ อาสาสมัครเมืองที่ อิสรชน ยินดี จะเป็นเพียง สะพานเชื่อมโอกาส ทั้งสองเข้าด้วยกัน คือ โอกาส ของอาสาสมัครที่ อยากจะมอบเวลา และ สิ่งดีดีให้แก่สังคม และ เด็กเร่ร่อน ที่มีโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตข้างถนน ให้ ทั้งสอง มาคุยและเรียนรู้ชีวิตร่วมกัน"
   
ประวัติย่อ:
ประวัติ นที อนุกานนท์
ชื่อ นที อนุกานนท์
Email [email protected]
เบอร์โทร 08-6687-0902
แนวคิดการทำงาน
 "ทำงานด้านเด็กมาตั้งแต่ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อปี 2528 โดยออกไปเข้าค่ายกับ พี่ ๆ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
จากนั้น ก็ สนใจที่จะทำงานกับเด็ก โดยใช้กระบวนการเล่นมาเป็นสื่อ ทำแบบครูพักลักจำ มาโดยตลอด จน ได้มาเรียนรู้กับ YPDC.
เมื่อปี 2532 ในฐานะ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และเรียนรู้มาเรื่อย ๆ ทำค่ายระหว่าเรียน ที่ วิทยาลัยครูพระนคร ทำกิจกรรม กับ เด็กหน้าโรงหนัง เด็กหลังโรงพัก
และ เมื่อ จบปริญญาตรี เมื่อปี 2537 ไปเป็น บัณฑิตอาสาสมัคร ของ ธรรมศาสตร์ ก็ไปทำงานกับเด็กชนบท ที่ นครพนม อีก 7 เดือน ในพื้นที่
กลับมา ก็งาน กับ ครูหยุย เป็นครูข้างถนน สอนเด็กเร่ร่อน ที่พัฒนพงษ์ อยู่ปีเเศษ ย้ายเข้า ประจำบ้านสร้างสรรค์เด็ก อีกเกือบปี
ท้ายสุด พบเจอพี่ ๆ เพือน ๆ ก็เลยชักชวนกันมาสร้างฝัน ที่หวังไว้ว่าจะทำงานเพื่อสังคมตลองชีวิต มาตั้ง กลุ่มอิสรชน พัฒนาเป็น ศูนย์กิจกรรมอิสรชน
และล่าสุด จดทะเบียน เป็น สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ภายใต้ความหวังที่ว่า อยากจะสร้างอาสาสมัคร ให้เต็มแผ่นดิน โดยเฉพาะ อาสาสมัครเมือง
ที่ อิสรชน ยินดี จะเป็นเพียง สะพานเชื่อมโอกาส ทั้งสองเข้าด้วยกัน คือ โอกาส ของอาสาสมัครที่ อยากจะมอบเวลา และ สิ่งดีดีให้แก่สังคม และ เด็กเร่ร่อน ที่
มีโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตข้างถนน ให้ ทั้งสอง มาคุยและเรียนรู้ชีวิตร่วมกัน"
การศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.6) โรงเรียนวัดบางเตย
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนลาดปลเค้าพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูพระนคร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพระนคร
บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่สอบสารนิพนธ์)
ประสบการณ์ 
2528 - 2532 เริ่มทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับเพื่อน ๆ สถาบันต่าง ๆ
2532 - 2537 อาสาสมัครค่ายกลางวันในเมือง YPDC
2533 กรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร ฝ่ายบันเทิง
2534 บวชเป็นสมณเพศ ฉายา ธมมฺปัญโญ ภิกขุ เป็นเวลา 9 เดือน
     อยู่กรุงเทพมหานคร 4 เดือน นอกเหนือจากนั้น เดินทางไปในจังหวัดต่าง ๆ ภาคอีสาน และ ประเทศลาว
2535 รองนายกองค์การนักศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
     ฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณ
2536 เลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาสถาบันราชภัฏแห่งประเทศไทย (ชุดก่อตั้ง)
2537 ประธานรุ่นบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538 - 2540 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
2539 ผู้ประสานงาน กลุ่มอิสรชน
2540 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มูลนิธิโกมลคีมทอง
2540 ผู้จัดการ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน
2541 - 2542 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
2543 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 ผู้อำนวยการ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน
2546 ร่วมก่อตั้ง www.thaiict.org และร่วมงานในหน้าที่ประสานงานโครงการ
2548 นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน/รักษาการเลขาธิการสมาคม
2548 - ปัจจุบัน รับบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมสำหรับคนด้อยโอกาส และจัดกิจกรรมในสถานพินิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2548 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546 - ปัจจุบัน webmaster www.issarachon.com
การก่อตั้งสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
2539 เริ่มรวมกลุ่มทำงาน ในนาม "กลุ่มอิสรชน"
2540 พัฒนา "กลุ่มอิสรชน" เป็น "ศูนย์กิจกรรมอิสรชน"
2543 รับทุนการดำเนินงานครั้งแรกจาก ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย
2548 จดทะเบียนรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็น
     "สมาคมสร้างสรรรค์กิจกรรมอิสรชน" และในปีเดียวกัน ได้รับการรับรองให้เป็น 
      องค์กรสาธารณประโยชน์ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกชีวิตอิสรชน ฅนเดินทาง

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#ประสบการณ์#ชีวิต#ประวัติ#เพื่อสังคม

หมายเลขบันทึก: 70580, เขียน: 02 Jan 2007 @ 19:01 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ...คุณนที อ่านประวัติแล้วขอชื่นชมในการทำงานค่ะ คงจะมีเรื่องดีๆมาเล่าอย่างแน่นอน