สมาคมครูภูมิปัญญาไทย ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา (สกศ.) สมาชิกส่วนมากเป็นครูภูมิปัญญาไทยตั้งแต่รุ่นที่ 1-5 เพื่อให้เป็นนิติบุคคลดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครูภูมิปัญญาไทย

  ผมเพิ่งได้รับตำแหน่งครูภูมิปัญญาไทยรุ่น ๕ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสมาคมครูภูมิปัญญาไทย สาขาภาคเหนือ เมื่อปลายเดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นคนสุดท้ายเลยครับ แต่ยังไม่เคยได้เข้าประชุม

   สมาคมฯ มีวิธีการหางบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมของสมาคม อย่างหนึ่งคือ การรับจ้าง สกศ. ทำการวิจัย...เรื่องที่ทำการวิจัยก็คือ กรณีศึกษา ของครูภูมิปัญญาไทยรุ่นต่างๆ ยกตัวอย่างในกรณีของ beeman นะครับ

  • รับทำวิจัย เรื่อง "ครูภูมิปัญญาไทย กรณีศึกษา นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์" เขียนเรื่องราวการเรียนรู้ของตัวเอง..ในกรณีที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย...โดยมีค่าตอบแทนการเขียน (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง) 30,000 บาท (ใช้เวลาเขียนประมาณ 1-2 เดือน)
  • สมาคมครูภูมิปัญญาไทย เซ็นต์สัญญากับสกศ. รับทำวิจัย จำนวน 85 โครงการๆ ละ 30,000 บาท (ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น ๕ มี 85 ท่าน)
  • เมื่อได้รับค่าตอบแทนมา สมาคมครูภูมิปัญญาจะหักทันที รายละ 5000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการสมาคม
  • เงินเหลือ 25,000 บาท จะหักค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า (สมาคม) 100 บาท และค่าสมาชิกตลอดชีพอีก 1,000 บาท
  • เหลือเงินที่ จะจ่ายให้กับครูภูมิปัญญาไทยแต่ละคน 23,900 บาท
  •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (น่าจะคำนวณจากเงิน 30,000 บาท) รวมกับค่าโอนอีกเป็นเงินประมาณ 1,170 บาท ดังนั้นจะเหลือเงินโอนให้สมาชิก 85 ท่าน คนละ 22,730 บาท....
  • ตัวเลขที่ได้ ๒๒,๗๓๐ บาท เป็นเงินที่ได้จากกรณี ศึกษาของ beeman เท่านั้นครับ...แต่คิดบูรณาการเผื่อท่านอื่นๆ ครับ...beeman จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำรูปเล่มไป 530 บาท+ค่าส่งอีก 70 บาท รวมเป็น 600 บาท
  • beeman ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตอนปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๙...จำนวน ๒๒,๗๓๐ บาท..แต่จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อ Note book เมื่อปลายเดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๒๓,๕๐๐ บาท..เกินงบไปประมาณ ๘๐๐ บาท...+ ค่าใช้จ่ายในการทำเล่มและค่าส่งอีก 600 บาท รวมเป็น 1,400 บาท
  • ที่เล่ามานี้เป็นกรณีศึกษา...เผื่อท่านที่เป็น blogger ท่านอื่นๆ ได้รับคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทยจะได้รับทราบ..เศรษฐศาสตร์ส่วนนี้ครับ.....

BeeMan

BeeMan