ปีใหม่ คุณอำนวยมุ่งมั่น

 New Year 2550 Team ขอเชิญชวน ร่วมขบวนไปด้วยกัน

 "ทีมงานคุณอำนวย(แห่งชาติ)

 รวบรวมสมาธิ ตั้งสติ ร่วมพัฒนา

 ขอเชิญทีมงานมุ่งหน้า นำพาสร้างลิขิต

 จิตมุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค สรรหาTacit ร่วมจิต

 สมานฉันท์ ทุกคืนวัน ฝัน เรียน รู้ คู่ความ พอเพียง เรียงร้อยสร้างสังคม"

JJ2007