ภารกิจหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คือการให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประชาชน สถานประกอบการ ในรูปของหลักสูตรระยะสั้น ทั้งในด้าน อาหาร ผ้า คหกรรม วิจิตรศิลป์ คอมกราฟิก บัญชี คอม IT การตลาด เลขานุการและการโรงแรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการ ใ

       ใครสนใจหลักสูตรใด เสนอความคิดเห็นได้นะคะ