ผมได้เล่าเรื่อง การนำเทคนิค vaacuum dressing มาเริ่มใช้ที่ รพร.ธาตุพนม คลิก(มองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน) แล้วได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ จากงานการพยาบาลศัลยกรรม ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้ามาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่อยอดกิจกรรม และอาจารย์ได้สอบถามถึงผลของการทำ ผมเลยขอแสดงเป็นรูปก่อนนะครับ แล้วผมจะเรียนถามความก้าวหน้าของ case นี้จากคุณหมอประกาศิต จิรัปปภา  มาเล่าให้ฟังต่อไปครับ

 

มีแผลอยู่แล้ว ทำแผลที่ สอ.ทุกวัน มารพ. 19 พ.ย. 48

 

 

 

21 ต.ค. 48 vaccuum dressing

 

 

 sapekf0-iwe[g;skdg

25 ต.ค 48 เปิดแผล

 

 

 

30 ต.ค. 48 หลังทำ skin graft

 

   

off loading ฝึกให้เดินโดยใช้ไม้คำยันช่วย ตอนทำธุระส่วนตัว 

 

ภก.เอนก ทนงหาญ ผู้เล่าเรื่อง