๙๗๘. การบริหารจัดการ (Management) ตนเอง


การบริหารจัดการ (Management) ตนเอง

การบริหารจัดการ (Management) ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญมาก สำหรับคนไทยในเรื่องของการรู้จักการบริหารจัดการตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตประจำวัน…เริ่มตั้งต้นตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองว่าเมื่อตื่นเช้ามานั้น ตนเองต้องมีหน้าที่ใดบ้าง จะพูดได้ว่า หน้าที่ในสมัยตอนยังเป็นเด็ก ๆ ก็คือ Job Description ของตนเองที่มีหน้าที่ในแต่ละช่วงวัย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บอกว่า เธอต้องทำอะไร เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำความสะอาดครัว หุงข้าว ทำกับข้าว ซักผ้า รีดผ้า ช่วยพ่อ แม่ ขายของ ฯลฯ ภารกิจมากมายที่ผู้ใหญ่จะมอบให้กับเด็ก ๆ ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ เสมือนเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ ช่วยรับผิดชอบแบ่งเบางานไปได้บ้าง เพื่อฝึกให้เป็นนิสัย พอยามเติบโตขึ้น เด็กจะได้มีนิสัยที่ขยันในการได้รู้จักหน้าที่ และเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองได้

ยามที่เข้าสู่ในวัยเข้าเรียนในโรงเรียน เด็กก็จะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในแต่ละช่วงวัยนั้นมาปรับ ประยุกต์ใช้กับตนเอง สามารถเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะให้กับตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปปรับใช้ยามที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ด้วยการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ตนเองต้องถือปฏิบัติ…ต้องมีการฝึกให้ตนเองมีวินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการละ เลิก กระทำในสิ่งที่ควร-ไม่ควร แยกแยะออกว่า อะไรบ้างที่ควรนำมาปฏิบัติต่อตนเอง ต่อพ่อ แม่ พี่ น้อง คนรอบข้าง…นี่คือ การเรียนรู้ และบริหารจัดการตนเองในช่วงวัยที่ได้เรียนหนังสือเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง

พอย่างเข้าสู่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ก็จะต้องเรียนรู้ในภาพที่กว้างขึ้น จะทำให้เห็นสังคม และโลกที่กว้างขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมา นำมาปรับ ประยุกต์ใช้ให้เกิดแก่ตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองขึ้นในอีกระดับหนึ่ง เพิ่มขึ้นจากระดับประถม - มัธยม จะเป็นการเรียนรู้ให้ตนเองรู้จักเกิดความรับผิดชอบ และบริหารจัดการตนเองมากขึ้น เพราะในวัยนี้ เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ต้องทำความเข้าใจกับความรับผิดชอบให้มากขึ้น รู้จักเรื่องการบริหารเวลา การบริหารจัดการทางด้านการเงิน ควรใช้ - ไม่ควรใช้เงิน การรู้จักรับผิดชอบในเรื่องการส่งงานที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทำ รู้จักการช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ฯลฯ ทำให้เห็นถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการตนเองได้อีกในระดับหนึ่ง

เมื่อจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งที่มุ่งหวังต่อไป นั่นคือ การหางานทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานและนำรายได้ไปเลี้ยงชีพ และให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ด้วยการศึกษา หาความรู้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ทางหน่วยงานที่รับทำงานจะให้บุคลากรทุกคนที่ทำงานในองค์กรนั้น ปฏิบัติ เข้าใจ กฎ กติกา ต้องปฏิบัติร่วมกัน เพื่อมิให้องค์กรนั้น เกิดการเสียหาย ทุกคนที่เข้ามาทำงานต้องเรียนรู้ ศึกษาร่วมกันกับคนในองค์กร ถือได้ว่า เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ถือเป็น Job Description อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้จักบริหารจัดเวลา เพื่อเรียนรู้ให้ได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป…ไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการตนเองทางด้านเวลา การเงิน รายรับ - รายจ่ายในแต่ละเดือน และอนาคต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกได้ว่า คือ เรื่องของการบริหารจัดการ (Management) ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตนเอง และการจัดการงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คือ เรื่องของการบริหารจัดการ (Management) ของมนุษย์ตั้งแต่เด็ก - วัยผู้ใหญ่ คนไทยสมัยก่อนจะไม่ค่อยได้ปลูกฝังให้เรียนรู้กับเรื่องแบบนี้มากนัก แต่มายุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตนเองมากขึ้น จึงควรที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงิน การกู้เงิน ต้องพึงที่จะต้องระมัดระวังให้มากกับการที่จะคิดเป็นหนี้สิน ควรคำนึงถึงอนาคตว่าหากกู้แล้ว รู้จักเรื่องของการใช้คืนแหล่งเงินกู้หรือไม่ เมื่อไรที่จะหมดเวลาของการใช้คืน…ให้พึงระวังในข้อหนึ่งว่า การใช้จ่ายหากเกินตัว ตามกระแสสังคมมากเกินไป สุดท้ายจะเกิดทุกข์กับตนเองและครอบครัว…ให้รู้จักการใช้แบบพอประมาณ ตนเองต้องรู้ว่าการเพียงพอหรือพอเพียงนั้นเป็นอย่างไร…ซึ่งในแต่ละบุคคลนั้นมีนิสัยการบริหารจัดการตนเองที่ไม่เหมือนกัน…เพราะรายจ่ายยามที่เติบโตขึ้น จะมีเรื่องของการเกิดการเจ็บ ป่วยยามที่ร่างกายอ่อนแอตามมา เพราะต้องใช้จ่ายเงินในการนำไปรักษาพยาบาล ควรที่จะรู้จักเรื่องการบริหารจัดการตัวเองให้เป็น และทำให้ได้

เป็นสิ่งที่คนไทยควรเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการตนเองให้ได้ และให้เป็น เพราะเรื่องการบริหารจัดการตนเองจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก จนตายจากโลกนี้ไปเช่นกัน เพราะถ้าผู้ใดบริหารจัดการตนเองได้และเป็น ครอบครัวนั้นก็จะไม่เกิดทุกข์มากนัก เพราะรู้จักบริหารจัดการตนเองเป็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มิได้ถูกต้องมากนัก แต่เป็นการสอนในแต่ละหลักสูตร และจะได้ผลเรื่องนี้ได้นั้น นั่นคือ แต่ละคนต้องนำไปปฏิบัติด้วยตนเองให้เกิดผลจริง จึงจะถือว่า เป็นคนที่รู้จักเรื่องของการบริหารจัดการ (Management) ตนเองได้หรือไม่ได้มากกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติให้ได้จึงจะทราบผลของการเป็นคนที่รู้จักบริหารจัดการตนเองได้และเป็น

จงรู้จักที่จะเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการ (Management) ตนเองให้มากขึ้น สำหรับคนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในอนาคตจะถือได้ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ หากทำได้ และทำเป็น

***************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

หมายเลขบันทึก: 703382เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2022 09:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กรกฎาคม 2022 09:36 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี