การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังยาและลดการสูญเสียในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ปภากร ตันติกานต์กุล
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการสำรองยาใน PCU ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (ไม่เกิน 3 เดือน) และลดการสูญเสียเนื่องจากยาหมดอายุ

วิธีการศึกษา
- โดยการสำรวจคลังเวชภัณฑ์ของ PCU เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 21 แห่ง นำปัญหาสำคัญที่พบ คือ การสำรองยาในปริมาณมากเกินความจำเป็นและยกหมดอายุ มาวิเคราะห์สาเหตุในด้านการเบิกจ่ายและการจัดการการคลัง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับสาเหตุ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่าย การจัดการคลังยา ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการคลังยาที่ดีและสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง ติดตามผลจากตัวชี้วัด คือ การสำรองยา มูลค่ายาหมุนเวียน มูลค่ายาหมดอายุ ร้อยละข้อมูลยาหมดอายุต่อยาคงคลัง

ผลการศึกษา
- การสำรองยาของศูนย์สุขภาพชุมชน รวมไตรมาส 1-4 ปี 2548 และ ไตรมาส 1,2 ปี 2549 เท่ากับ 5.31, 3.31, 2.67, 2.27 , 1.86 และ 1.79 เดือน ตามลำดับ PCU ที่มีการสำรองยา ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2549 ผ่านเกณฑ์คือ < 3 เดือน มีจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71

มูลค่ายาหมุนเวียน ไตรมาส 2,3,4 ปี 2548 และไตรมาส 1,2 ปี 2549 เท่ากับ 24,790.33 บาท, 50,271.21 บาท, 1,548 บาท, 7,736.62 บาท และ 3,275.60 บาท ตามลำดับ มูลค่ายาหมดอายุที่สำรวจพบ ณ ไตรมาส 1,2,3 ปี 2548 และไตรมาส 1,2 ปี 2549 เท่ากับ 21,036.35 บาท , 2,686.27 บาท 2,468.32 บาท 973.98 บาท และ 490.34 บาท ตามลำดับ คิดร้อยละของมูลค่ายาหมดอายุต่อยาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส เท่ากับ 2.16, 0.43, 0.50, 0.20 และ 0.11 ตามลำดับ

สรุป
- การจัดการคลังยาใน PCU ด้วยวิธีวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสาเหตุ ส่งผลให้การสำรองยาของ PCU อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดการสูญเสียยาเนื่องจากยาหมดอายุ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2549 การสำรองยาเท่ากับ 1.79 เดือน มูลค่ายาหมดอายุต่อยาคงคลัง ร้อยละ 0.11 ทั้งนี้ จะต้องมีการดูแลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ PCU เพื่อให้เกิดภาพรวมของการจัดการคลังยาที่ดี มีการสำรองยาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ลดการสูญเสียยา ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70337, เขียน: 31 Dec 2006 @ 16:39 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 12:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)