ระบบควบคมภายใน ที่เป็นส่วนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของการดำเนินงานในหน่วยงานในการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภายใน) ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยในมาตรฐานการควบคุมภายในที่สองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระบุว่า “ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม”

     วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ก็เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เงื่อนไขสำคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงคือการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นแล้ว หน่วยงานจำเป็นต้องระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลและ     ประสิทธิภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เมื่อมีการระบุความเสี่ยงแล้วควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น   หลังจากนั้นผู้บริหารควรกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน รายงานการเงินและการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือผู้ประเมินจะเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารในการกำหนดวัตถุประสงค์   การระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในช่วงของการเปลี่ยนแปลง

     ปัจจัยต่อไปเป็นปัจจัยพื้นฐานและอาจไม่ครอบคลุมทุกเรื่องที่จะนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานหรือทุกกิจกรรมของหน่วยงานนั้น   และบางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ แต่เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญในการใช้ประเมินความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ งานทะเบียนฯ จึงกำหนดได้และมีรายละเอียดดังนี้ (8 หน้าเอกสาร)