ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนการประเมินความเสี่ยง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ก็เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่

     ระบบควบคมภายใน ที่เป็นส่วนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของการดำเนินงานในหน่วยงานในการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภายใน) ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยในมาตรฐานการควบคุมภายในที่สองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระบุว่า “ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม”

     วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ก็เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เงื่อนไขสำคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงคือการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นแล้ว หน่วยงานจำเป็นต้องระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลและ     ประสิทธิภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เมื่อมีการระบุความเสี่ยงแล้วควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น   หลังจากนั้นผู้บริหารควรกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน รายงานการเงินและการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือผู้ประเมินจะเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารในการกำหนดวัตถุประสงค์   การระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในช่วงของการเปลี่ยนแปลง

     ปัจจัยต่อไปเป็นปัจจัยพื้นฐานและอาจไม่ครอบคลุมทุกเรื่องที่จะนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานหรือทุกกิจกรรมของหน่วยงานนั้น   และบางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ แต่เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญในการใช้ประเมินความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ งานทะเบียนฯ จึงกำหนดได้และมีรายละเอียดดังนี้ (8 หน้าเอกสาร)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ  ที่ช่วยเติมเต็มเรื่องความเสี่ยง

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
    ท่านชายขอบ ช่วยด้วยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในชุมชนบล็อกของดิฉันคือรูปถ่ายเมื่อลบไฟล์ทิ้งภาพหายหมด ดิฉัน จัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรดีขอคำแนะนำด่วน  ค่ะ
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.24
เขียนเมื่อ 

     ถ้าจะเปลี่ยนรูป ก็ให้ Rename รูปนั้นให้เหมือนกับที่เคย Uplode ไว้ครั้งแรก หากไม่เปลี่ยนรูปก็ไม่ต้อง Rename

     จากนั้นก็ Uplode ใหม่ ขึ้นไปเลย ภาพจะปรากฎเองตามที่เคย link ไว้ครับ

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
พื้นที่เก็บรูปไม่พอ/หรือรูปที่ Upload มีมากจัดการอย่างไรดีค่ะ
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.24
เขียนเมื่อ 

      30 M นะครับ ของผมเพิ่งจะย่างเข้าสู่ 13 M เอง จำนวนไฟล์ทั้งหมด 200++ ด้วย

      ดูคำแนะนำในการลดขนาดรูปก่อน Uplode จาก อ.ดร.จันทรวรรณ ได้ที่ http://gotoknow.org/tutorial/communitykeyword/792

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ(สงสัยภาพมีขนาดใหญ่เกินไป)จริงๆ