ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การขึ้นทะเบียนสิทธิ UC, การจัดทำฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC และการประเมินผลโครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพ(UC)

     ระบบควบคมภายใน ที่เป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานในหน่วยงานในการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภายใน) ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีดังนี้

     วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่เป็นความรับผิดชอบของงานฯ ในฐานะงานของกลุ่มงานประกันสุขภาพ คือ

          1. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งตามสิทธิและสถานภาพที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายคือ
              1.1 ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 สิทธิหลัก
              1.2 เด็กเกิดใหม่ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพภายใน 1 เดือนแรกหลังคลอด
              1.3 ความซ้ำซ้อนของสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับระบบหลักประกันอื่นๆ ของภาครัฐ ไม่เกินร้อยละ 1.00
              1.4 ความผิดพลาดในการส่งข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อ สปสช. (เฉพาะส่วนที่ผิดพลาดจากการจัดส่ง) ไม่เกินร้อยละ 5.00

          2. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามความจำเป็น โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายคือ
              2.1 ประชาชนเลือกใช้สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (กรณีมีสิทธิ) เพื่อรับบริการผู้ป่วยนอก (OP Compliance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00
              2.2 ประชาชนทุกคนเลือกใช้สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (กรณีมีสิทธิ) เพื่อรับบริการผู้ป่วยใน (IP Compliance)
              2.3 มูลค่าของการให้บริการในแต่ละสิทธิ (3 สิทธิหลัก) ในโรคเดียวกัน กลุ่มอายุเดียวกัน แตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 5.00

          3. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีเป้าหมายคือ
              3.1 ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ตามระบบหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00

          4. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทุกระดับ ทุกแห่ง (สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาล) มีความมั่นคงทางการเงิน – การคลัง โดยมีเป้าหมายคือ
              4.1 หน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพทุกแห่งมีความมั่นคงทางการเงิน การคลัง
 4.2 เครือข่ายบริการสุขภาพทุกเครือข่าย มีทีมและดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน การคลัง ภายในเครือข่ายเองอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด (รายเดือน, ไตรมาส, ครึ่งปี, และสิ้นปี)

          5. เพื่อให้ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพทุกขั้นตอนโดยมีเป้าหมายคือ
              5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในทุกขั้นตอนให้สถานบริการทุกแห่ง อย่างเป็นรูปธรรม
              5.2 กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในทุกขั้นตอนให้สถานบริการทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ#หลักประกันสุขภาพ#ประสิทธิภาพ#มุ่งผลสัมฤทธิ์#นายทะเบียน#ฐานข้อมูลประชากรและสิทธ#uc

หมายเลขบันทึก: 7020, เขียน: 13 Nov 2005 @ 05:05 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)