สวัสดีครับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน..นี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2550 ระหว่างวันเสาร์ที่30 ธันวาคม 2549 - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2550 เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ครับ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ราชการ ผมจึงได้กำชับ รปภ.ผู้อยู่เวรในห้วงเวลาดังกล่าวได้ถือปฎิบัติการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องและตรวจตราเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ โดยใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น โดยขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ รายชื่อ