ใกล้ปีใหม่ใจอยู่ที่ใด

 ใกล้ปีใหม่ ได้เสวนากับผู้ใหญ่บางท่าน ท่านทำงาน ตามหน้าที่ เลยกลับมาทบทวน คำว่า หน้าที่

 "หน้าที่ ของใคร ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้รับราชการ"

  "หน้าที่ พลีเพื่อไทย หรือ พลี เพื่อใคร"

 "ใจสั่งมา หรือ พาไปตามน้ำ น่าคิดครับ"

 หน้าที่ ตาม พจนานุกรม แปลว่า กิจที่ควรทำ หรือ กิจที่จะต้องทำ

 ดูแล้วแข็งๆครับ กิจที่จะต้องทำ หรือ ควรทำ หากทำไปโดยไม่ใส่ "จิตวิญญาณ ของความเป็น ฅน หรือ มนุษย์ หรือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุใช้ผล ประกอบกับการที่มีจิตใจสูง"

 "หน้าที่ กับ ความเป็นข้าราชการ และ ความเป็นมนุษย์ ที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง"

 น่าจะมาเรียงร้อย แล้วค่อยบรรจง สร้างกลวิธีในการดำเนินการในวาระจะเริ่มปีใหม่ ๒๕๕๐ เพื่อสังคมไท..จะได้ไกลจาก.......อวิชชา 

 เรียนเชิญ "ร่วมแรง รวมใจ พัฒนาไทย ให้เจริญ ร่วม เรียน Learn เพลินลิขิต จิตมั่นคง รณรงค์สร้างสังคม เพื่อการพัฒนา"

JJ