โรงเรียนวิถีพุทธ

วิถีพุทธ ความงดงามแห่งการศึกษาไทย

                 โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยองค์รวมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านปัญญาความคิด และการดำเนินชีวิตอื่นๆ ทั้งการกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ  โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการตามหลักไตรสิกขา  (ศีล   สมาธิ   ปัญญา) โดยหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเอาใจใส่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง   คนดี และมีความสุข   สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งโรงเรียนได้จัดอบรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างวันที่     8 – 10    พฤษภาคม    2549     และศึกษาดูงานอำเภอทองผาภูมิ  อำเภอศรีสวัสดิ์และอำเภอไทรโยค   ระหว่างวันที่    11 – 12   พฤษภาคม   2549    การอบรมและศึกษาดูงานฯครั้งนี้  คณะครูของเราได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตาม แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่เน้นการนำหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีล สมาธิและปัญญา โดยจัดสภาพในทุกๆด้านสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น มีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้โดยการจัดสถานศึกษาที่เหมาะสมในด้านต่างๆ  ทั้งในด้านกายภาพ -ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต-ด้านการเรียนการสอน-ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์-ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้โรงเรียนหนองรีประชานิมิตหวังจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ จากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรดีเด่น   ในวันที่   26   พฤษภาคม    2549   ณ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย   อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งโรงเรียนได้ส่งคณะครูเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับการการศึกษาดูงานในครั้งนี้   ทำให้ได้ศึกษาโรงเรียนตัวอย่างที่จัดระบบการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง ภาพงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ จะเป็นภาพสะท้อนการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยการนำหลักไตรสิกขามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนพร้อมกับสร้างสรรค์สภาพการดำเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   มีความสุขและพัฒนาชีวิตและสังคมที่งดงามควบคู่กันไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน payao's blog

คำสำคัญ (Tags)#วิถีพุทธ#โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

หมายเลขบันทึก: 70010, เขียน: 29 Dec 2006 @ 09:11 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 17:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายโรงเรียนวิถีพุทธครับพี่
เขียนเมื่อ 

you are peace warrior

"Real Battles Are Wihtin"

สวัสดีครับอาจารย์  เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ