เพ็ญพร วุฒิจำนงค์, สุรัสวดี ภูพลผัน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาภาระงานและอัตรากำลังบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

วิธีการศึกษา
- ศึกษาด้วยวิธีจับเวลา การทำงานของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม

ผลการศึกษา
- งานบริการจ่ายยาของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก มีปริมาณงานในรอบปีเท่ากับ 66,863.87 man-hr ซึ่งประกอบด้วยปริมาณงานของเภสัชกร 73,417.74 man-hr และบุคลากรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6,588.60 และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 71,172.83 man-hr พบว่า ควรจะต้องมีบุคลากรในหน่วยงานเท่ากับ 21.7 คน ประกอบด้วยเภสัชกร 9 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 คน และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 8 คนโดยประมาณ และภาระงานของเภสัชกรคิดเป็นร้อยละ 113.75 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมร้อยละ 125 และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรมร้อยละ 127.17 สำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน มีปริมาณงานในรอบ 1 ปี รวมทั้งหมด 36,942.85 man-hr ปริมาณของเภสัชกร 12,090.00 man-hr เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 8,762.85 man-hr และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 16,060.00 man-hr พบว่า ควรจะต้องมีบุคลากรในหน่วยงานเท่ากับ 25.2 คน ประกอบด้วยเภสัชกร 8 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 คน และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 11 คนโดยประมาณ และภาระงานของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 164, 299 และ 157 ตามลำดับ งานบริหารคลังยาพบว่า ปริมาณงานของเภสัชกร 4,306.07 man-hr เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3,591.06 man-hr และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 7,068.23 man-hr ควรจะต้องมีบุคลากรในหน่วยงานเท่ากับ 10.2 คน ประกอบด้วยเภสัชกร 3 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 คน และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 5 คน โดยประมาณ ภาระงานของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรมคิดเป็นร้อยละ 145, 122.5 และ 96.4 ตามลำดับ งานผลิตยามีปริมาณงานทั้งหมดในรอบปี เท่ากับ 15,586.84 man-hr ประกอบด้วยปริมาณงานของเภสัชกร 3,859.38 man-hr เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4,563.30 man-hr และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 7,164.16 man-hr พบว่า ควรจะต้องมีบุคลากรในหน่วยงานเท่ากับ 10.5 คน ประกอบด้วยเภสัชกร 3 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 คนและเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 5 คน โดยประมาณ และภาระงานของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรมคิดเป็นร้อยละ 130, 103.66 และ 96.05 ตามลำดับ

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร