25 ธ.ค. 49

      - ร่วมกิจกรรม The Meeting of the Minds ของคณะสหเวชศาสตร์
      - ร่วมกิจกรรม The Meenting of the Minds ของมหาวิทยาลัย

26 ธ.ค. 49

      - เข้าร่วมประชุม อธิการบดีพบสภาข้าราชการและลูกจ้าง
      - ประชุมเตรียมการแสดงของสำนักงานเลขานุการ ในงาน
         แก้วเจ้าจอมสัมพันธ์

27 ธ.ค. 49

      - ประชุมสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 3/2550
      - เข้าร่วมอบรม Microsoft Outlook ที่ CITCOM