จากการวิจัยพบว่า     นักเรียนที่เห็นคุณค่าตนเองสูง    จะมีปัญหาทาง พฤติกรรม น้อยและ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูง

ครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่ง ในการที่จะสร้างเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  ในการเสริมสร้างให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองนั้น    นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้นักเรียนแล้ว ยังทำให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     เพราะครูสามารถสร้างสัมพันธภาพ ที่อบอุ่นและใกล้ชิดกับนักเรียนได้   โดยอาศัยคุณลักษณะ   3  ประการของครู คือ           
      
1.  การยอมรับความเป็นตัวตนของนักเรียน            
      
2.  ความจริงใจ
    
3.  ความร่วมรู้สึก     
การยอมรับ
   หมายถึง   การชอบผู้นั้นอย่างจริงใจ ให้การยกย่อง และยึดถือความเชื่อที่ว่า คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้     คนแต่ละคนต่างกันเพราะเขามีที่มาที่แตกต่างกัน     
ความจริงใจ
  หมายถึง  การเป็นตัวตนที่แท้จริงโดยไม่เสแสร้ง     
ความร่วมรู้สึก
  หมายถึง  การที่เราสามารถจะเข้าใจว่าเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราเป็นอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ที่แฝงอยู่ภายใต้คำพูดของคนๆนั้น เมื่อนักเรียน    รู้ว่า ครูเข้าใจความรู้สึกของตน นักเรียนจะยอมรับการชี้นำของครู  นักเรียนมีแนวโน้มอยากทำอะไรให้ดีขึ้นเมื่อนักเรียนชอบครูและนักเรียนรู้ว่า ครูก็ชอบนักเรียน

ครูควรสำรวจพฤติกรรมของตนในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ดังนี้
 

*  ท่านใช้อากัปกริยาแบบปิด เมื่อพูดคุยกับนักเรียน เช่นใช้มือกอดอก นั่งไขว่ห้าง หรือไม่
*  ท่านสบตากับนักเรียนหรือไม่
ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นประจำหรือไม่
น้ำเสียงของท่านแข็งกระด้างหรือไม่
ท่านใจลอย ว้าวุ่นใจหรือไม่
ท่านคาดเดาความรู้สึกของนักเรียนขณะพูดคุยอยู่กับท่านได้หรือไม่

ท่านถอดความจากคำพูดของนักเรียนเพื่อช่วยให้เกิดความรู้สึกร่วมได้หรือไม่
* นักเรียนรู้ว่าท่านเป็นคนแบบใดหรือไม่
 *  ท่านสื่อให้รู้ว่าท่านให้ความสนใจ และยอมรับตัวตนของนักเรียนในฐานะ  
     บุคคลคนหนึ่งหรือไม่
*ท่านเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นเชิงบวกได้หรือไม่

  ท่านใช้ถ้อยคำในเชิงบวกอย่างหลากหลายหรือไม่     
ท่านสื่อให้นักเรียนรู้ว่า ท่านมั่นใจในความสามารถในการเรียนของนักเรียน     
   หรือไม่
* ท่านสื่อว่าท่านคาดหวังว่านักเรียนจะประพฤติตนอย่างเหมาะสมหรือไม่
*   ท่านสื่อให้รู้ถึงความคาดหวัง โดยไม่ใช่ การออกคำสั่งและ การสั่งสอน

   ได้หรือไม่
* ท่านกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างอิสระได้หรือไม่
            
ถ้าครูหมั่นสำรวจตนเอง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  มีความใกล้ชิดกับนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของนักเรียน   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของนักเรียน     โดยครูทำให้นักเรียนไว้วางใจว่าครูสามารถรักษาความลับของเขาได้ ครูได้พบนักเรียนทุกวัน (มีกิจกรรมในการพบที่ไม่ซ้ำซาก)
          
ครูที่จะสามารถทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองได้นั้น    สัมพันธภาพ ระหว่างครูและ นักเรียนจะต้องเป็นไปอย่างดีเยี่ยม       ครูจะต้องใช้ศักยภาพของตนอย่างรอบด้าน      ประกอบกับความเสียสละ    แรงกาย    แรงใจ อย่างเต็มที่        จนกระทั่งนักเรียนเห็นว่าครูยอมรับในคุณค่าของพวกเขา      ผลตอบแทนที่ครูจะได้รับก็คือ    การได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านพฤติกรรม    ความคิด   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตลอดจนความรู้สึกดีๆที่นักเรียนมีต่อครู   และนักเรียนพร้อมที่จะทำให้ความคาดหวังของครูเป็นผลสำเร็จ                 *****************************************************************                 แนวคิดจากหนังสือ  เสริมสร้างการรู้ค่าตนในห้องเรียน  (Enhancing Self-Esteem in the Classroom)     เขียนโดย เดนิส ลอว์เรนซ์      แปลโดยนักแปลเครือข่ายกรมวิชาการ