รายงานสดเตรียมความพร้อม น้อมนำเสนอ

 ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี หรือ อาจารย์แป๋ว เชิญกรรมการจัดงานแสดง เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๐

สรุปครั้งสุดท้าย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มาร่วมแสดง ๑๘ ศูนย์ เช่น ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธาน ศูนย์วิจัยพยาธิในตับ ฯลฯ

 คณะวิชามาทั้งหมด ๑๗ คณะวิชา ๕ ศูนย์สถาบันและสำนัก มีชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์ ๑๖ ชิ้นงาน และ มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมแสดง ๑๖ ชิ้นงาน

 ติดตามได้ที่ http://home.kku.ac.th/kkuinnovation/

 JJ