การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 สำนักงานกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ( สกอ ) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมายัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนด เป้าหมาย

 "ให้ประชาชนคนไทยต้องมีจำนวนปีการศึกษา เฉลี่ย ๙.๕ ปี และ ร้อยละ ๕๐ ของกำลังแรงงานต้องมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ภายในปี ๒๕๕๑"

 ประเด็นที่สำคัญ ทาง "สกอ" ขอความร่วมมือ คือ " การใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรทีมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา โดย เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน ตามความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และ ศักยภาพของแต่ละสถาบัน"

 ในการนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ได้มอบหมายให้ " ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " เป็นผู้ประสานงานกับทาง " สกอ " ต่อไป

 ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราชาว "มอดินแดง" รวมทั้งเครือข่ายอุดมศึกษา จะได้มีส่วนร่วมช่วยกัน "สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ น่าที่จะนำ "การจัดการความรู้" เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และ เครือข่าย UKM และ สคส ของ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช คงจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราหากเราได้รับ "การประสานงาน" มาครับ

 JJ