ระเบียบการเก็บรักษาเงิน

การเก็บรักษาเงิน

การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2520 เป็นต้นมา ส่วนราชการใดมีการเก็บรักษาเงินให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นจัดให้มีตู้นิรภัยสำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ ตู้นิรภัยจะตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงาน โดยจะต้องมีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอกแต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจคนละดอก ซึ่งลูกกุญแจตู้นิรภัยหนึ่งจะมีกุญแจ 2 ชุด ชุดหนึ่งให้กรรมการเก็บรักษาเงินและอีกชุดหนึ่งให้บรรจุหีบห่อนำฝากที่สำนักงานคลังจังหวัด และถ้าหน่วยงาน/คณะภายในมหาวิทยาลัยจะต้องนำฝากที่กองคลังและพัสดุเพื่อเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย

กรรมการเก็บรักษาเงิน  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน ถ้าส่วนราชการใดมีเงินเก็บรักษาในวันหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10,000.-บาท จะตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง 2 คนก็ได้ ถ้ากรรมการที่เป็นข้าราชการไม่ครบตามกำหนดสามารถแต่งตั้งจากส่วนราชการอื่นร่วมด้วยก็ได้ ถ้ามีกุญแจ 3 ดอก ก็ให้ตั้งกรรมการ 3 คน และมีกรรมการสำรองอีก 3 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนสำหรับสำหรับกรรมการชุดแรกไม่อยู่ก็สามารถทำแทนได้ กรรมการจะต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือให้ผู้อื่นลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฎว่าลูกกุญแจหายหรือสงสัยมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยด่วน

ณ สิ้นวันส่วนราชการที่มีเงินคงเหลือจะต้องจัดทำรายงานคงเหลือประจำวันตามแบบที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเงินเหลือประจำวันก็ไม่ต้องทำรายงานประจำวันก็ได้แต่จะต้องหมายเหตุในวันที่มีการรับจ่ายเงินถัดไปให้ทราบด้วย

เมื่อสิ้นวันเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อให้กรรมการตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานคงเหลือประจำวันว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องลงนามในรายงานคงเหลือประจำวันและนำเข้าเก็บในตู้นิรภัยต่อไป

ในวันถัดไป กรรมการจะต้องนำเงินออกจากตู้นิรภัยเพื่อตรวจสอบและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการจ่ายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#การเก็บรักษาเงิน

หมายเลขบันทึก: 69542, เขียน: 26 Dec 2006 @ 18:52 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาให้กำลังใจครับ

 

จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณแผ่นดิน

BOVI
IP: xxx.113.32.14
เขียนเมื่อ 

พี่คะช่วยหาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 

หนูหามา 2 วันแล้วยังไม่ใกล้เคียงเลยค่ะ

ขอบคุณพี่มากเลยนะคะ