สวัสดี ค่ะ สมาชิกใหม่ บุคลากร CARD ทุกท่าน ดีใจมากๆ ที่ได้เข้ามาสมัครสมาชิกใหม่ของ KM และยินดีในการที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเองและบุคคลอื่น ๆ ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ในตำแหน่งงานของดิฉันเอง อยู่ในส่วนสำนักงานเลขานุการศูนย์ฯ ซึ่งทำงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ ในส่วนของงานธุรการจะเป็นงานในลักษณะการบริหารงานเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอาทิเช่น หนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายน