การวิเคราะห์การรอดชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์, สุอร ชัยนันท์สมิตย์, กนกวรรณ ศรีรักษา
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- ศึกษาสถานการณ์การให้การรักษา ผลของการรักษาและวิเคราะห์หาอัตราการปลอดโรค และอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิด เฉียบพลัน


วิธีการศึกษา
- ศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิ มโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2543 ทุกราย โดยเก็บข้อมูลลักษณะโดยทั่วไปของผู้ป่วย ลักษณะทางการรักษาการให้ยาเคมีบำบัดการตอบสนองต่อการรักษา ระยะเวลาการติดตามอัตราการปลอดโรคและอัตราการรอดชีวิต

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 61 ราย แบ่งตามการพยากรณ์โรคเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการพยากรณ์โรคดี (good prognosis) จำนวน 36 คน (ร้อยละ 59.0) การพยากรณ์โรคไม่ดี จำนวน 25 คน (ร้อยละ 40.9) ผลการรักษาหลังให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยทั้งหมด 60 ราย ผู้ป่วยมีโรคกลับเป็นซ้ำ (relapse) 34 ราย (ร้อยละ 58.6) ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด 29 ราย (ร้อยละ 47.5) ระยะเวลาการปลอดโรคโดยเฉลี่ย (median event free survival time) เท่ากับ 41 เดือน (95% CI : 36.45 ถึง 45.54)

-อัตราการปลอดโรค (event free survival) ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 57.82 ( 95% CI : 43.20 ถึง 69.36) และร้อยละ 24.30 (95% CI : 31.77 ถึง 39.10) ตามลำดับ)

-อัตรา การรอดชีวิต (survival rate) ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 65.42 (95% CI : 52.04 ถึง 75.91) และร้อยละ 46.20 (95% CI : 31.77 ถึง 39.10) ตามลำดับ

-อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มที่มีการ พยากรณ์โรคดีในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 83.33 (95% CI : 35.32 ถึง 71.75) ตามลำดับ ซึ่งดีกว่ากลุ่มที่มีพยากรณ์โรคไม่ดีในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 39.60 (95% CI:1735 ถึง 53.66) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.0017)


สรุป อัตราการรอดชีวิตดีกว่า แต่อัตราการปลอดโรคต่ำกว่าการศึกษาเดิมของโรงพยาบาลขอนแก่นแสดงถึงการกลับ คืนมาของโรคสูง ในอนาคตจึงทำให้เกิดจำนวนผู้ป่วยเรื้องรังที่ต้องรักษาพยาบาลมากขึ้น

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69431, เขียน: 26 Dec 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 00:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)