วันที่ 24 ธ.ค.49  ผมฟัง นพ. บัณฑิต  ศรไพศาล  แห่งกรมสุขภาพจิต   ผู้จัดการกลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร   แผนงานควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ ของ สสส.   เล่าเรื่องยุทธศาสตร์ของธุรกิจสุรา  ยาสูบ

         เป็นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายผลประโยชน์   เอื้อประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์  กับนักการเมือง (บางพวก  บางคน)  ทั้งบนดินและใต้ดิน   ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

         เขาใช้กลยุทธการตลาดกระตุ้นอุปสงค์ (demand/consumption) โดยเป้าหมายหลักคือเยาวชน   ซึ่งถ้าดื่มแต่อายุน้อย   โอกาสติดสุราจะยิ่งสูง

         ใช้การตลาดแบบมอมเมา  ขายมาก  ราคาถูก

         การเมืองไทยจะมุ่งสนับสนุนเครือข่ายชีวิตที่พอเพียง   เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเสริมสุขภาพหรือมุ่งสนับสนุนธุรกิจที่ทำมาหากินอยู่กับการมอมเมาประชาชน   มอมเมาเยาวชน   เกิดผลร้ายต่อสังคมในเรื่องอุบัติเหตุ  ความรุนแรงในครอบครัว   ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (ไม่พอเพียง) และสุขภาวะของสังคม

วิจารณ์  พานิช
 24 ธ.ค.49