24ธค2549
-  ให้ทุกคนลองเขียน ใบกำหนด Job  Description  และ Key  Performance Indecator ของหน่วยงาน/ใบกำหนด Job  Description/แบบประเมิน Job  Description  กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 ก่อนเวลา 12.00 น.