การประชุมประสานงานทีมเบาหวานฯกับแผนกผู้ป่วยนอกครั้งที่ 1,2         

     1. เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน                

     2. เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยเบาหวานในโครงการฯ               

     3. เพื่อการ Register ผู้ป่วย       

     4. เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ผลการประชุม            

      1. เห็นชอบกับแบบฟอร์มที่ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่ทีมเบาหวานนำเสนอ    

      2. กำหนด Flow chart  การปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยเบาหวาน     

      3. กำหนดผู้รับผิดชอบ Register  จำนวน 2 ท่าน คือ คุณเดชา  ญาณฤทธิ์ และคุณสุนันทา   เนตรพรม         

       4. กำหนดวันที่ทำกิจกรรม คือ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ปัญหาที่พบ             

      1. สถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพ ยังไม่มีที่ที่เหมาะสม  เพราะบริเวณ OPD  ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะใช้ทำในกิจกรรม  สรุปมติที่ประชุมลงตัวที่ห้องตรวจอายุรกรรมหมายเลข 33,34 ซึ่งจะต้องเคลื่อนเตียงตรวจออก และจัดโต๊ะผู้มารับบริการได้ครั้งละ 6-8 คน ในการทำกิจกรรมกลุ่มแบบสหวิชาชีพ         

      2. งบประมาณที่จะเสนอใช้ ยังไม่ลงตัว ยังต้องติดตามให้การดำเนินงานลุล่วงต่อไปได้           

       3. ตัวบุคคลที่จะร่วมดำเนินงาน มักมีเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่ค่อยตรงกัน  ทำให้การดำเนินงานของทีมเบาหวานฯ ล่าช้า แต่ทั้งนี้ทางทีมฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลมาก ที่สุด

 Flow Chart NCD(DM),Screening of DM  ติดตามใน  http://gotoknow.org/file/pctmedbi/DM+1.doc