เนื่องในวันคริสต์มาสที่โรงเรียนจัดขึ้นนั้น

โรงเรียนที่ครูอ้อยสอนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนตามโครงการวิถีพุทธ

แต่ครูอ้อย....เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่จะต้องจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนให้ครบถ้วนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539  ที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในการจัดงานกิจกรรมวันคริสต์มาสของทุกปีการศึกษา  มิได้จัดทั้งวัน  ตามที่ดำเนินการมานั้น  ได้จัดสัปดาห์ทางวิชาการ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาส  ให้มีการแข่งขันทางวิชาการ  อันประกอบด้วย  การแข่งขันการคัดลายมือ  การแข่งขันเกมCROSSWORD  การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม  การประกวดการวาดภาพระบายสี  การประกวดการจัดทำบัตรอวยพร  ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้าสู่การดำเนินการตามที่ได้กล่าวมา  และประสบกับความสำเร็จในการดำเนินการในระดับดี

บันทึกนี้จะกล่าวถึง  ศิลปะ

 

ผลงาน..ที่อยู่ในมือของครูอ้อย  และอยู่รอบตัวของครูอ้อยนี้ เป็นศิลปะที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนทั้งสิ้น

และที่สำคัญคือ....ครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นครูจ้างชาวต่างประเทศ

ที่มิได้สอนเพียงแต่คิดที่จะได้ค่าจ้าง...เท่านั้น