ผ่านพ้นไปนานแล้วสำหรับการอบรมผู้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๒ คน ส่วนใหญ่คือเกือบ ๗๐% เป็นพยาบาล ที่เหลือก็มีทั้งนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรมชุมชน จพ.สาธารณสุขชุมชน

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์สิทธา พงษ์พิบูลย์ (กลาง ผูกไทค์)

การอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ป่านนี้ผู้ผ่านการอบรมน่าจะไปเริ่มงานได้บ้างแล้ว

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙