การปฏิบัติด้านกิจการนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

baby
แนวปฏิบัติด้านกิจการนิสิตในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
          เมื่อเช้าดิฉันยังเพิ่งได้อ่าน มุมมองมหาวิทยาลัยนเรศวร : ปัจจุบันสู่อนาคต  กรณีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) อยู่เลย  แล้วพอเวลาสาย ๆ ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการMeeting of the Minds ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ตึก QS ซึ่งนำทีมโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  ได้ให้ความรู้รวมถึงรายละเอียดในเรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยสรุป มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายด้านกิจการนิสิต ดังนี้ค่ะ
ด้านกิจการนิสิต
      1    การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
เดิม       เหมาจ่ายตามประกาศ (ใช้ประกาศค่าธรรมเนียม ปี พ.ศ.2549)
ไม่เปลี่ยนแปลง         เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะไม่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา10ปี ถึงปีการศึกษา 2560  
       2    กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
เดิม       ใช้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ไม่เปลี่ยนแปลง  ใช้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่
       3    การกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ของนิสิต
เดิม        นิสิตมีสิทธิในการกู้ยืมเงินจากกองทุนของรัฐบาล ( กยศ. , กรอ.)
ไม่เปลี่ยนแปลง    นิสิตสามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. และ กรอ. ได้เหมือนเดิม
        4    ด้านทุนการศึกษา
เดิม       มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาร้อยละ 5 ของนิสิต (ปีละ 30,000 บาท / ทุน)และจัดหาทุนอื่นจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมให้นิสิต
ไม่เปลี่ยนแปลง     มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาและหาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมให้นิสิตเหมือนเดิม 
            สำหรับท่านที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่  http://www.nu.ac.th/office/pr/links/autonomous02_2.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติตนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

หมายเลขบันทึก: 69253, เขียน: 25 Dec 2006 @ 14:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมมีความเห็นเกี่ยวกับการออกนอกระบบดังนี้ 1 ควรมีสารสนเทศที่สามารถสื่อถึงข้อแตกต่างที่ชีดเจนของม.นอกระบบกับ ม.เดิม 2. มีการทบทวนข้อท้วงติงของผู้คัดค้านมาพิจารณาในทุกประเด็นอย่างก้าวงขวางโดยมีเวที่ประชาพิจารณ 3 เป็นความสมัครใจขอพร้อมแล้ว เข้าใจแล้ว จึงให้แต่ละม .ตัดสินใจ ขอบคุณครับ