จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิต ได้แถลงผลสำรวจความสุขคนไทยจากจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยของกรมสุขภาพจิต 15 ข้อพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความสุขระดับปกติ เพศชายมีความสุขในระดับมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีความสุขระดับมาก 47.30 % เพศหยิงมีความสุขระดับมาก 24.49 % ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงต้องพ่วงกับภาระทั้งในบ้านและนอกบ้านมากกว่า โดยผู้ที่แต่งงานแล้วมีความสุขมากกว่าคนโสด หากแบ่งตามภาคพบว่าภาคอีสานมีความสุขมากที่สุด ภาคใต้มีระดับความสุขน้อยที่สุด

        จากการวิเคราะห์ผู้ทำการสำรวจมีความเห็นว่าคนในภาคอีสานเน้นความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นห่วงเป็นใยกัน จึงมีความสุขมากกว่าภาคอื่น แม้ว่าทางด้านเศรษฐกิจจะยากจนกว่าภาคอื่นก็ตาม

สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุข 10 อันดับแรกประกอบด้วย

  1. มีชีวิตครอบครัวที่ไม่แตกแยก
  2. มีเงินพอใช้ไม่เป็นหนี้
  3. ได้อยู่กับคนที่รัก
  4. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
  5. เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข
  6. เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง
  7. ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  8. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
  9. มีชีวิตปลอดภัย
  10. สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม

ที่มา : กรมสุขภาพจิต